Sportskim klubovima u FBiH olakšati plaćanje poreskih dugovanja

0
308
Porezna uprava Federacije BiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada FBiH je donijela zaključak kojim Poreznu upravu Federacije BiH (PUFBiH) zadužuje da za sportske kolektive i poslovne subjekte koji s njom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili o odgođenom plaćanju, a zbog posljedica izazvanih Covid-19, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza u periodu do kraja 2022. godine.
Ova federalna uprava zadužena je i da, do kraja 2022., sportskim kolektivima i drugim subjektima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate.
Također, PUFBiH je zadužena i da osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po Ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate zbog posljedica izazvanih Covid-19 u periodu do 31.12.2022. za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima, zaključenih u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima.
Vlada je ovu upravu, također, zadužila da preko svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
Ovi zaključci na snagu stupaju danom donošenja.