Statistika: Peta anketa o potrošnji domaćinstava u BiH

0
315
Anketom se žele dobiti podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS), u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi petu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.
Anketu će, tokom godine, provoditi akreditovani anketari, na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva BiH. U Federaciji BiH biće anketirano oko 5.500, u Republici srpskoj 3.200 i Brčko distriktu 1.300 domaćinstava.
Cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava je dobivanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.
Da bi se dobila kompletna slika o potrošnji domaćinstava, anketom se prikupljaju podaci o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti).
Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava trenutno su jedini izvor za računanje relativne linije siromaštva i socijalne uključenosti stanovništva, kao i materijalne deprivacije, a koristiće se i kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organizovanja.
Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svakih četiri – pet godine, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama Eurostata što omogućava međunarodnu uporedivost podataka.
Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će se koristiti isključivo u statističke svrhe, te da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti, saopćeno je iz BHAS-a.