U BiH čak 133 hiljada nezaposlenih ili 56,5% na posao čeka dvije i više godina…

U posljednjem kvartalu 2020. u BiH je ukupno aktivnog stanovništva bilo 1,41 milijarda, od toga je 1,17 milijardi (83,4%) zaposlenih i 235 hiljada (16,6%) nezaposlenih osoba

0
963
(Izvor: Agencija za statistiku BiH, BHAS)

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi koje su provele statističke institucije u Bosni i Hercegovini, u četvrtom kvartalu 2020. godine ukupno je aktivnog stanovništva bilo 1 milijarda i 410 miliona osoba. Od toga je 1 milijarda i 176 miliona (83,4%) zaposlenih i 235 hiljada (16,6%) nezaposlenih osoba.
Broj zaposlenih u četvrtom kvartalu (oktobar-decembar) 2020. u odnosu na prethodni kvartal se smanjio za 2,8%, što je uzrokovano smanjenjem obima poljoprivrednih i građevinskih radova u zimskom periodu.
Broj nezaposlenih osoba u istom periodu se povećao za 17,3%.
Broj neaktivnih osoba u BiH u četvrtom kvartalu 2020. je iznosio 1 milijarda i 516 miliona i nije se mijenjao u odnosu na treći kvartal 2020. godine.
U četvrtom kvartalu 2020. stopa aktivnosti je bila 48,2%, stopa zaposlenosti 40,2%, stopa nezaposlenosti 16,6% i stopa neaktivnosti 51,8%.

(Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u BiH u četvrtom kvartalu 2020. od ukupnog broja aktivnog stanovništva je muškaraca 850 hiljada (60,3%), a žena 560 hiljada (39,7%).
U ukupnom broju neaktivnih osoba 572 hiljade (37,7%) su muškarci, a 944 hiljade (62,3%) su žene.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba je 725 hiljada (61,7%) muškaraca, a 451 hiljada (38,3%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 125 hiljada (53,4%) su muškarci, a 110 hiljada (46,6%) su žene.
U posmatranom periodu, od ukupnog aktivnog stanovništva 63,2% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 24,7% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 10,1% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 2% ima 65 i više godina.
Od ukupnog neaktivnog stanovništva, 36,6% osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 26,5% u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 18,8% u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i 18% u starosnoj grupi od 15 do 24 godine.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 63,5% pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,6% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 7,6% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 2,3% ima 65 i više godina.
Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 61,7% njih pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 22,8% starosnoj grupi od 15 do 24 godine, 15,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine i 0,3% ima 65 i više godina.

(Izvor: Agencija za statistiku BiH)

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 67,8%, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 20,8% i osobe sa završenom osnovnom
školom ili nižim obrazovanjem 11,3%.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi neaktivnih osoba imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 47,7%, zatim slijede osobe sa završenom
srednjom školom i specijalizacijom 46,3%, i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 6%.
Obrazovna struktura zaposlenih pokazuje da 67,3% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,9% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 10,8%.
Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da 70,6% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14%.
Struktura zaposlenih osoba prema statusu u zaposlenosti pokazuje da najveće učešće u zaposlenosti imaju zaposlenici 81,6%, zatim samozaposlenici 14,2% i neplaćeni pomažući članovi 4,2%.
Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u uslužnim djelatnostima 55,4%, zatim u industriji i građevinarstvu 32,8% i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 11,8%.
U četvrtom kvartalu 2020. od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 58 hiljada ili 24,7% je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 44 hiljade ili 18,6% nezaposlenih osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 133 hiljade ili 56,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Podsjetimo, Anketa o radnoj snazi u BiuH se od januara 2020. godine provodi kontinuirano na uzorku koji je u četvrtom kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.
U cilju usklađivanja sa EU regulativama i zahtjevima Eurostata, od 2020. godine se provodi postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim
starosnim grupama i spolu.