U FBiH se ove godine očekuje rast BDP-a od 3,2 posto, a 2019. oko 5,1 posto

0
1859
Federalno ministarstvo finansija naloge za isplatu pustit će do 10. decembra

U domaćoj privredi se, nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2016. godini (2,9 posto), očekuje realni rast bruto društvenog proizvoda (BDP) u 2017. godini po stopi od 4,5 posto, u 2018. od 3,2 posto, u 2019. od 5,1 posto, a u 2020. godini od 5,3 posto, navedeno je u dokumentu Ekonomska politika Vlade FBiH 2018. – 2020. godina, usvojenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH.
Za prvih devet mjeseci 2017. zabilježen je rast broja zaposlenih za 2,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrajući cijelu godinu, povećanje broja zaposlenih u 2017. godini je procijenjeno na 2,2 posto. Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade FBiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 2,5 posto u 2018. godini i stopu rasta od 2,5 posto u 2019. godini, odnosno 2,3 posto u 2020. godini.
Za prvih devet mjeseci 2017. zabilježeno je smanjenje broja registrovanih nezaposlenih osoba za pet posto u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrajući cijelu godinu, u 2017. očekuje se smanjenje broja nezaposlenih za 2,8 posto. Očekivano smanjenje u 2018. godini je 2,9 posto, u 2019. tri posto i u 2020. godini 3,5 posto.
Predviđeno smanjenje nezaposlenosti je rezultat usvojenog Zaključka kojim je Vlada FBiH podržala inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt podrške zapošljavanju, koji će biti proveden u periodu od 2017. do 2021. godine.
Očekivani oporavak ekonomskih aktivnosti u FBiH, u periodu 2018.-2020. godina, temeljen je na strukturnim reformama predviđenim Reformskom agendom i na ubrzanju investicijskog ciklusa, posebno investiranja u sektoru energetike.
Ukupni redovni prihodi (porezni i neporezni) u 2018. godini, koji su na raspolaganju za finansiranje funkcija budžeta Vlade FBiH, planirani su u iznosu od 20.446 miliona KM, što je za 5,9 posto više u odnosu na planirano u 2017. godini. Planirano ostvarenje redovnih prihoda u 2019. godini iznosi 2.036 miliona KM (pad za 0,5 posto), a u 2020. godini 2.045 miliona KM (rast za 0,4 posto).
Projekcija prihoda od indirektnih poreza (uključujući dio predviđen za otplatu vanjskog duga) za FBiH u periodu 2018-2020. godina predviđa rast po stopi od 2,9 posto u 2018. godini, pad za 0,9 posto u 2019. godini i pad za 0,1 posto u 2020. godini (baza je prethodna godina).
Prihodi od indirektnih poreza koji sa Jedinstvenog računa pripadaju Federaciji BiH imaju najveći udio u ukupnim prihodima budžeta Vlade FBiH sa oko 76 posto. Za 2018. godinu planirano je povećanje ovih prihoda za 44 miliona KM, odnosno za 2,9 posto u odnosu na planirano u 2017. godini. U 2019. godini planirani prihodi od indirektnih poreza u FBiH iznose 1.542 miliona KM, a u 2020. godini 1.540 miliona KM.
Očekivan je trend rasta prihoda po osnovu poreza na dobit preduzeća koji se uplaćuje na račun budžeta Federacije BiH. Planirano ostvarenje u 2018. godini iznosi 65 miliona KM, što je na istom nivou kao u 2017. Očekuje se rast ovih prihoda u 2019. i 2020. godini za po 1,5 posto.
Prema procjeni, vanbudžetski fondovi će u periodu 2017-2020. smanjiti udio vlastitih prihoda u bruto domaćem proizvodu sa 15,1 posto u 2017. godini na 14,7 posto u 2018., te 14,3 posto u 2019. i 13,8 posto u 2020. godini. Takva kretanja posljedica su značajnijeg rasta planiranog BDP-a u odnosu na planirani rast prihoda vanbudžetskih fondova.
Planirano je da će ukupni prihodi na raspolaganju kantonima i općinama, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda, u periodu 2018-2020. godine, imati stabilno učešće u BDP-u u procentu od 13,2 posto.
Najznačajniji dio sredstava federalnog budžeta odnosi se na opće javne usluge. Gornja granica rashoda za ovaj sektor za 2018. godinu iznosi 1.486,6 miliona KM, što je niže za 1,2 posto u odnosu na planirano prethodne godine. Projecirani pad za 2019. godinu iznosi 5,1 posto, dok se u 2020. godini očekuje pad za 4,5 posto.
Značajna sredstva su planirana i za sektor socijalne zaštite. Projicirana gornja granica rashoda za ovaj sektor u 2018. i 2019. godini je na približno istom nivou (831,5 miliona KM i 834,4 miliona KM), dok se u 2020. godini očekuje blagi rast (840,2 miliona KM).
Ukupni planirani rashodi u 2018. godini iznose 2.757,8 miliona KM (0,4 posto više u odnosu na plan u prethodnoj godini), u 2019. godini 2.648,2 miliona KM (4,0 posto manje u odnosu na prethodnu godinu) i u 2020. godini 2.580,2 miliona KM (2,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu).

Prihvaćena zaduženja kod Saudijskog fonda

Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i BiH u iznosu od 73.130.000 saudijskih rijala (SR), što je oko 19,5 miliona dolara, za realizaciju projekta izgradnje i obnove određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini.
Projekt čine podprojekati izgradnje, obnove i opremanje pojedinih odjela u RMC Mostar, izgradnje i obnove pojedinih odjela i nabavke kompjuterske i medicinske opreme za Bolnicu u Konjicu i izgradnje Dječije klinike u Kliničkoj bolnici Mostar.
Sredstva će, na kreditnom osnovu, biti prenesena na Hercegovačko-neretvanski kanton, koji je krajnji korisnik i dužnik pa ovom zajmu.
Prihvaćeno je i zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu izmedu Saudijskog fonda za razvoj i BiH u iznosu od 30.000.000 saudijskih rijala, ili oko osam miliona dolara, za razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo. Sredstva zajma bit će korištena za izgradnju i obnovu parkirališta i prostora opće namjene, obnovu i izgradnja sportske dvorane škole ‘Edhem Mulabdić’, obnovu zgrade Općine Stari Grad i završetak izgradnje i opremanje općinske ambulante.
Sredstva zajma FBiH će, na kreditnom osnovu, biti prenesena na Općinu Stari Grad Sarajevo, kao krajnjeg korisnika i dužnika. Rok otplate ovih kredita je 25 godina, s grejs periodom od pet godina i kamatnom stopom od dva posto.

Kredit za drugu fazu projekta registracije nekretnina

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta registracije nekretnina, u iznosu od 8,5 miliona dolara.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IBRD-om i definiranja kreditnih uslova.

Zahtjev VMBiH za primjenu preferencijalnih cijena domaćih ponuda

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da u Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog porijekla domaćeg u sistemu javnih nabavki predvidi da pri obračunu cijena ponuda u svrhu njihovog poređenja, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor, i to 15 posto za ugovore koji se dodjeljuju u 2018. – 2019. godini, 10 posto za ugovore u 2020. – 2021. godini i pet posto za ugovore u 2022. – 2023. godini.
Ovaj zaključak donesen je uzimajući u obzir činjenicu da razvijenost privrede BiH, odnosno Federacije BiH nije na zavidnom nivou, da privredna društva na domaćem tržištu posluju u nepovoljnom ambijentu, da je mali procenat stranih ulaganja i neadekvatna promocija domaće privrede i da je potrebno podići nivo njihove konkurentnosti.
Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije primilo je 14.2.2018. godine akt Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske u kojem je navedeno da je Privredna komora RS-a uputila inicijativu ovom ministarstvu za izmjenu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog porijekla domaćeg, a Ministarstvo ju je podržalo i uputilo Agenciji za javne nabavke BiH.
Privredna komora Federacije BiH je 16.2.2018. uputila Uredu premjera Federacije BiH inicijativu za donošenje nove, odnosno izmjene i dopune važeće Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, kojim je predloženo umanjenje domaćih cijena za ovaj preferancijalni faktor.