U pripremi izrada Regulacionog plana Štrbački buk

0
306
Nakon prihvaćanja Regulacionog plana u Parlamenta FBiH, bit će provedena i javna rasprava

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na konačno usvajanje uputila Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Štrbački buk za period od deset godina.
U obrazloženju je navedeno da će Regulacionim planom Štrbački buk biti regulisani način i uvjeti izgradnje smještajnih kapaciteta, pratećih, servisnih i rekreativnih sadržaja, te uslovi opremanja vodnom, prometnom i energetskom infrastrukturom.
Rok za njegovu izradu je 12 mjeseci od dana izbora nosioca izrade plana. Nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana je Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Posebnu saradnja i usaglašavanje stavova bit će osigurani sa organima i organizacijama kantona u kojima se područje nalazi.
U svim fazama izrade Regulacionog plana Štrbački buk obaveza je uključiti zainteresovanu i širu javnost kroz informisanje u medijima, te na web portalima. Javna rasprava se provodi nakon prihvaćanja Regulacionog plana u oba doma Parlamenta FBiH.
Sredstva za aktivnosti predviđene programom i planom aktivnosti, odnosno za pripremu i izradu Regulacionog plana, osiguravaju se u budžetu FBiH.
Do donošenja Regulacionog plana Štrbački buk ne mogu se donositi planski dokumenti užeg područja, niti detaljni planovi prostornog uređenja koje obuhvata Regulacioni plan.