Upravljanje kvalitetom: ključni alat za efikasniji rad javne uprave

0
819
Konferencija je organizirana kao dio Programa jačanja javnih institucija koji provodi GIZ u ime njemačke i britanske vlade

Koordinator ureda za reformu javne uprave, direktor Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu upravu RS, Agencije za državnu službu FBiH i Instituta za standardizaciju BiH su potpisali Izjavu o spremnosti za unapređenje usluga javne uprave i povećanje zadovoljstva klijenata tokom konferencije ‘Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi’.
Ove institucije ključne su za promociju, izgradnju kapaciteta i širenje pozitivnih praksi na različitim upravnim nivoima u oblasti upravljanja kvalitetom u BiH. Proaktivno rade na unapređenju zadovoljstva korisnika i poboljšanju organizacione kulture, s ciljem da korisnicima i građanima daju istaknutiju ulogu u kreiranju, planiranju, produkciji i evaluaciji rada javne uprave.
Konferencija je organizirana kao dio Programa jačanja javnih institucija koji provodi GIZ u ime njemačke i britanske vlade s ciljem upoznavanja partnera u BiH sa alatima, modelima i sistemima upravljanja kvalitetom radi transformacije javne uprave koja je orijentirana prema korisnicima i građanima kao krajnjim korisnicima javne uprave.
Tom Barrie, direktor Fonda za dobro upravljanje Britanske ambasade u Sarajevu, izjavio je da Velika Britanija aktivno podržava inovativne pristupe i inicijative za reformu javne uprave u BiH, uključujući kreiranje i racionalizaciju politike totalnog upravljanja kvalitetom u javnom sektoru od 2015.
“Ovo je ključni alat za postizanje boljih i efikasnijih rezultata u javnoj upravi i unapređenje vještina za reformu javne uprave u BiH kroz čvrsto partnerstvo sa GIZ-om, te kroz blisku saradnju sa drugim partnerima”, rekao je Barrie.
Poštivanjem principa ove Izjave, potpisnici će težiti obuhvatnijem i transparentnijem upravljanju zadovoljstvom korisnika javne uprave i jačati put ka javnoj upravi orijentiranoj na građane.
Brigitte Heuel-Rolf, direktorica GIZ-a za BiH i Crnu Goru, naglasila je goruću potrebu za promjenom načina razmišljanja javne uprave u BiH o korisnicima i građanima.
“Javna uprava postoji da bi služila korisnicima i građanima, stoga bi razvoj politika za poboljšanje pruženih usluga i njihovo provođenje kako bi se povećalo zadovoljstvo korisnika trebalo biti jedan od prioriteta javne uprave. Njemačka vlada će putem GIZ-a, uz sufinansiranje Velike Britanije, dati podršku upravljanju kvalitetom kako bi se ovaj proces ubrzao”, rekla je Heuel-Rolf.
Program jačanja javnih institucija u ime Njemačke vlade provodi GIZ, sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave kao glavnim partnerom. Od 2019. godine, Britanska vlada sufinansira program kroz Fond za dobro upravljanje, kao dio velike predanosti i partnerstva sa GIZ-om/Njemačkom vladom za podršku reformi javne uprave u BiH i njegovo usmjeravanje na stabilniji i održiviji put.