Usvojena strategija upravljanja dugom BiH za period 2020.-2023.

0
272
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2020.-2023. godine i zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjuje smjernice definisane ovom strategijom.
Strategija se priprema na bazi srednjoročnih strategija upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, uključujući i spoljni dug institucija BiH.
Osnovni cilj Strategije je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje potreba države, entiteta i Brčko Distrikta BiH, uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika. Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti, budući da razvijeno tržište predstavlja osnovni preduslov za efikasno upravljanje dugom.
Odabrana strategija upravljanja dugom obezbjeđuje iste troškove finansiranja, uz manji valutni rizik i uz prihvatljivi nivo kamatnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje. U Strategiji se preporučuje da se novi vanjski krediti ugovaraju sa dužim rokom dospijeća i dužim grejs periodom, fiksnim kamatnim stopama i u valuti EUR gdje god uslovi kreditora to omogućavaju, uz uvažavanje troška finansiranja.

Produžena upotreba EU Laissez -Passer dokumenta sa Njemačkom

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti BiH o prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz SR Njemačke u BiH na osnovu Evropskog putnog lista za povratak (EU Laissez -Passer). Na sjednici je produžena upotreba EU Laissez-Passer, izdanog od nadležnih tijela SR Njemačke, koji će važiti za državljane BiH prilikom njihovog povratka/protjerivanja u BiH, u dodatnom periodu od 30.6.2021. do 30.6.2024. godine.
U Informaciji se navodi da je u periodu od 3.12.2015. godine do 31.03.2021. godine, od nadležnih tijela SR Njemačke najavljen dolazak 2826 osoba. Od tog broja u BiH je vraćen 1431 državljanin BiH, a ukupno 623 lica su prihvaćena sa EU Laissez-Passer dokumentom, 753 s pasošem BiH, 31 sa ličnom kartom BiH i 22 s putnim listom BiH. Uz to, dva državljana BiH su prihvaćena s validnim putnim dokumentom strane države po osnovu principa jedinstva porodice s državljaninom BiH. Osim toga, odbijen je prihvat ukupno 46 osoba (38 je zaustavljeno u Njemačkoj, a osmoro je vraćeno sa aerodroma u Sarajevu) zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.
U periodu od 30. 6. 2020. godine do 31.3.2021. godine od nadležnih tijela SR Njemačke najavljen je dolazak 247 lica, od kojih su u BiH vraćena 154 državljana BiH. Ukupno su 53 lica prihvaćene sa EU Laissez-Passer dokumentom, 90 s pasošem BiH, te 11 sa putnim listom BiH.

Prihvaćena donacija Srbije od 5.000 vakcina za Tuzlanski kanton

Vijeće ministara BiH prihvatilo je donaciju kojom je Republika Srbija obezbijedila Bosni i Hercegovini, za potrebe Tuzlanskog kantona, 5.000 doza vakcina Astra Zeneca iz Kovaks mehanizma.
Prijedlogom sporazuma o donaciji vakcina između Vlade Srbije i Vijeća ministara BiH, Republika Srbija da će donaciju od 5.000 doza za potrebe Tuzlanskog kantona predati 17.6.2021. godine. Donacija će biti korištena za vakcinaciju i revakcinaciju.