Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH

0
276
Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, utvrdila Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, koji će uputiti Parlemantu FBiH na razmatranje i usvajanje.
Zaštita civilnih žrtava rata je zajednička nadležnost Federacije BiH i kantona. Prema definiciji utvrđenoj ovim zakonskim rješenjem, civilna žrtva rata je civilna osoba kod koje je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, počevši od 30.04.1991. godine do 14.02.1996. godine, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture, nastupilo oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju te osobe.
Status civilne žrtve rata priznaje se osobi kod koje je nastupilo oštećenje organizma ili značajno narušavanje zdravlja od minimalno 20 posto tjelesnog oštećenja usljed ratnih događaja, mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog lišavanja slobode i eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata, pod uslovom da je u momentu stradanja bila civil.
Također, status civilne žrtve rata, između ostalog, ostvaruje i osoba koja je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, preživjela seksualno zlostavljanje ili silovanje, pod uslovom da je u momentu događaja bila civil – posebna kategorija civilnih žrtava rata, kao i djetetu koje je rođeno iz čina ratnog silovanja – dijete posebne kategorije civilnih žrtava rata, te članovima porodice osobe koja je poginula ili nestala.
Kada je riječ o pravima, ovim zakonskim rješenjem utvrđeno je da civilne žrtve rata imaju pravo na ličnu invalidninu, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, te porodičnu invalidninu, što će biti finansirano iz federalnog i kantonalnih budžeta, i to u omjeru 70 posto iz federalnog i 30 posto iz kantonalnih budžeta.
Pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje, te psihološka i pravna pomoć ostvarivaće se u skladu sa propisima kantona, propisima o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i zaštiti porodice sa djecom, te će se finansirati iz kantonalnih budžeta.
Nadležna tijela kantona će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje propise sa odredbama ovog zakona, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa civilne žrtve rata je šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.