Utvrđene osnovice i koeficijenti za boračke naknade u FBiH

0
442
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Vlada FBiH je danas utvrdila osnovicu 867,50 KM i koeficijent jedan za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2021. godinu (invalidnina). Utvrđena osnovica je na nivou iz 2020. godine. Za ove namjene je, kroz Transfer pojedincima za invalidnine, u Budžetu planirano 269 miliona KM.
Utvrđeni su i osnovica od 641,66 KM (ostaje na prošlogodišnjem nivou) i koeficijent 1 za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Transferom pojedincima za primjenu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u 2021. godini osigurano je 15,5 miliona KM.
Donesena je i Odluka kojom je utvrđen koeficijent 1 za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2021. godine (prvi kvartal). Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena i visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade, za što su u ovogodišnjem Budžetu FBiH planirana sredstva od 45 miliona KM.