Vlada BPK Goražde podržava jednoobrazan način isplate naknada porodilja u FBiH

0
181
Aida Obuća, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ukoliko Parlament Federacije BiH usvoji Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, stvorile bi se pretpostavke za osiguranje jednakih prava zaštite porodica s djecom na nivou Federacije BiH. Posebno ukoliko bi uslijedile izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda koje bi donijele pravedniju raspodjelu prihoda te omogućiti kantonima efikasniju implementaciju ovog zakona kao i ostalih pronatalitetnih mjera – izjavila je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća na današnjoj pres-konferenciji.
“Postojećim načinom raspodjele mnogoljudniji kantoni i kantoni s manjim potrebama zdravstvene i socijalne zaštite su u znatno povoljnijem položaju, što ima za posljedicu da smanjuje učešće u raspodjeli kantona s većim potrebama u oblasti zdravstveno-socijalne zaštite”, dodala je premijerka BPK.
“U BPK Goražde broj korisnika socijalne i zdravstvene zaštite znatno je veći nego u drugim kantonima, a učešće u raspodjeli se u zadnjih nekoliko godina smanjuje, iako su sredstva koja su i u godini kada je raspodjela bila najpovoljnija za ovaj kanton, bila nedovoljna. Primjera radi, u 2020. i 2021. godine iz budžeta FBiH našem kantonu doznačeno je po 4.152.192 KM, u 2019. i 2018.godini- 3.000.000 KM i 2.000.000 KM, dok su u 2017.godini grant sredstva iznosila 2.440.000 KM”, kazala je Aida Obuća.
Ukoliko bi se usvojile izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, te uz najavljeni transfer kantonima, bilo bi moguće omogućiti jednoobrazan način isplate naknada porodiljama u cijeloj Federaciji BiH, tj. 1000 KM za svaku porodilju, a sve s ciljem zadržavanja mladih ljudi na prostoru našeg kantona, dodal je premijerka BPK.
Trenutno se u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, porodiljama koje nisu u radnom odnosu isplaćuje naknada od 149,50 KM, dvanaest mjeseci kontinuirano. Također, porodiljama koje su ostvarile pravo na dječiji dodatak pripada i pravo na novčanu pomoć u prehrani djeteta do navršenih 6 mjeseci života novorođenčeta u iznosu od 119,50 KM mjesečno, kao i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 209,50 KM.
Novčana naknada porodilja u radnom odnosu utvrđuje se u procentu od 80% od njene plate ostvarene kod poslodavca u periodu od šest mjeseci prije porođaja, odnosno otvorenog porodiljskog bolovanja. Iznos novčane naknade utvrđuje se u upravnom postupku za svaku ženu posebno, s tim da taj iznos ne može biti manji od 60% od prosječne plate u Kantonu tj. ne može biti manji od 359 KM.
BPK Goražde je jedini u Federaciji u kojem se po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom ostvaruje pravo na pronatalitetni dodatak, a radi se o novčanoj naknadi bez obzira na imovinski cenzus za novorođeno treće, četvrto i peto dijete, pod uvjetom da žive u zajedničkom domaćinstu sa podnosiocem zahtjeva i da imaju prebivalište na području kantona Goražde u vremenskom trajanju od 5 godine, a prije podnošenja zahtjeva.
“Mjesečni iznos naknade za novorođeno treće dijete je 239,50 KM, za treće i četvrto dijete 479,00 KM, a za treće, četvrto i peto dijete 718,50 KM, odnosno 40% od prosječne plate u Kantonu. Zaključno sa krajem 2021. godine, ukupno imamo 429 korisnika prava na ovu novčanu naknadu, kojima je isplaćeno 1.429.815 KM. Broj korisnika ove naknade u 2021. u odnosu na 2020. godinu povećao se za 6,45%, što nam daje nadu da ova pronatalitetna mjera Vlade BPK Goražde daje pozitivne rezultate”, kazala je premijerka Obuća.

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here