Vlada FBiH: Izmjene Zakona o vraćanju i prodaji stanova te finansijskoj konsolidaciji preduzeća

0
652
FBiH će tužiti RS za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prohoda od indirektnih poreza

Vlada FBiH danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, a jedna od novina je i reguliranje pitanja raspolaganja stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za njegovo vraćanje u propisanom roku. U tom slučaju stan se stavlja na raspolaganje općini ili gradu na čijoj se teritoriji nalazi.
Regulirana je i situacija kada davalac stana na korištenje raspolaže viškom stanova koji nisu dodijeljeni njegovim radnicima (zbog starosti stana, nezainteresiranosti za ulaganja u stan i slično). Sada je pružena mogućnost svima osobama da putem javnog konkursa mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje.
Kada je riječ o dodjeli stanova privatiziranog preduzeća kojima raspolažu općina ili grad, novo je rješenje da sve zainteresirane osobe mogu putem javnog poziva učestvovati u postupku za dodjelu tih stanova na korištenje.
Sada su stvoreni i uslovi za izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BiH od 24.6.2008. godine kojom je utvrđeno da je članom 2. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova iz 2008. godine povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.
Takođe, danas je Vlada FBiH utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
Novopredloženo rješenje je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu.
Također je, s dosadašnjeg 10.7.2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak finansijske konsolidacije produžen na 31.12.2021. godine.