Vlada FBiH: Mjere za prevenciju mogućih ekonomskih poremećaja zbog rusko-ukrajinskog sukoba

0
431
Tematska sjednica Vlade FBiH o mjerama za preveniranje mogućih ekonomskih poremećaja zbog rusko-ukrajinskog sukoba

Vlada Federacije BiH danas je održala tematsku raspravu o prijedlogu mjera i aktivnosti za preveniranje očekivanih ekonomskih poremećaja uzrokovanih rusko-ukrajinskim sukobom, a koji je već doveo do poremećaja na svjetskim tržištima.
Prema zaduženju koje im je dala Vlada, za današnju sjednicu su informacije, s prijedlozima mjera i aktivnosti iz svojih nadležnosti za prevazilaženje očekivanih problema, dostavila federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, zatim trgovine, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i prometa i komunikacija, a također i direktori JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, BH Gas d.o.o. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo i Federalne direkcije robnih rezervi. Prihvaćena je i usmena informacija o stanju u bankarskom sektoru FBiH.

Oblast trgovine

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo trgovine da je svakih 15 dana izvještava o stanju zaliha naftnih derivata na benzinskim pumpama u FBiH. Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim inspekcijskim organima intenzivira kontrolu nad primjenom Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate i Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Oblast energije

Usvojivši informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je zadužila premijera FBiH da Vijeću ministara BiH uputi inicijativu za snažniji angažman, vezan za donošenje na državnom nivou Zakona o električnoj energiji, Zakona o gasu, kao i akta kojim se omogućava transponovanje i implementacija uspostave rezervi naftnih derivata.
Premijer će, također, uime Vlade FBiH zatražiti od Vijeća ministara BiH informaciju o statusu pokrenute inicijative za sklapanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska na pravcu Zagvozd (HR) – Posušje (BiH) – Novi Travnik – Travnik sa odvojkom za Mostar, kao pretpostavke za uspješnu realizaciju ovog projekta.
Federalni premijer je zadužen i da, uime Vlade FBiH, od Doma naroda Parlamenta FBiH zatraži da što prije bude razmatran Prijedlog zakona o gasovodu Južna intekonekcija BiH i RH.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će hitno Vladi predložiti formiranje radne grupe u čijem bi sastavu bili predstavnici ovog ministarstva, Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZ HB, Energoinvesta, BH-Gasa i Operatora – Terminali Federacije, a koja bi imala zadatak da kontinuirano prati i blagovremeno, putem resornog federalnog ministarstva, informiše Vladu o aktuelnostima u vezanim za sigurnost snabdijevanja FBiH energijom i energentima i predlaže aktivnosti i mjere za prevazilaženje eventualno narušenog snabdijevanja. Zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo da, u okviru svojih nadležnosti, nastave aktivnosti na realizaciji projekta Južna interkonekcija.
Energoivnest d.d. Sarajevo, kao uvoznik i snabdjevač, te BH-Gas d.o.o. Sarajevo, kao operator transportnog sistema prirodnog gasa, zaduženi su da, u okvirima svojih nadležnosti, osiguraju maksimalno moguće u danim uvjetima snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, kao i da prate aktuelnu situaciju u gasnom sektoru, te da o svim aktuelnostima informišu Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar zaduženi su da poduzmu sve mjere kojima će zadržati trenutnu pogonsku spremnost ili je čak podići na viši nivo.
Zadužena je Elektroprivreda BiH da s rudnicima u sastavu Koncerna i RMU Banovići d.d. Banovići poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi bile osigurane dovoljne količine uglja, vodeći računa o zaštiti ljudi, rudarskih objekata i infrastrukture, radeći na nabavci dovoljnog broja rezervnih dijelova za teške strojeve u rudarstvu, a koji su nabavljeni od zemalja koje su u ratu ili iz te regije.
Vlada je zadužila privredna društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i NTF d.o.o. Ploče da stave na raspolaganje sve raspoložive kapacitete u okviru svojih nadležnosti za osiguranja nafte i naftnih derivata. Operator-Terminali Federacije i Federalna direkcija robnih rezervi zaduženi su da sačine plan obezbjeđenja dodatnih količina naftnih derivata potrebnih za FBiH.

Oblast poljoprivrede

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predlaže da Federalna direkcija robnih rezervi (FDRR) dostavi Vladi FBiH na usvajanje Odluku da se iz postojećih zaliha robnih rezervi osigura dodjela goriva poljoprivrednim proizvođačima u FBiH (50 litara po hektaru obrađene površine).
Ovo ministarstvo će FDRR-u dostaviti spisak poljoprivrednih proizvođača koji su u 2021. godini ostvarili podršku po hektaru obradive površine na federalnom nivou, a koji su izvršili ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2022. godini i prijavu proizvodnje u 2022. godini. Ove podatke trebaju dostaviti i kantonalne vlade.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će pripremiti za Vladu FBiH Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu, s mjerama podrške koje će doprinijeti održivosti i povećanju poljoprivredne proizvodnje.
FDRR treba da garantuje otkup proizvedene merkantilne pšenice sjetva 2021/2022. godina, po prosječnoj cijeni koja bude na tržištu u datom periodu, za potrebe robnih rezervi.
Ujedno, kantonalne vlade su pozvane da stave u funkciju svoje robne rezerve, a preporučeno je svim nivoima vlasti u FBiH da preispitaju fiskalne i parafiskalne naknade koji opterećuju poljoprivredne proizvođače (zakup poljoprivrednog zemljišta, koncesije, različite naknade i takse, i dr.).

Robne rezerve

Vlada je razmatrala informaciju Federalne direkcije robnih rezervi o stanju robnih zaliha, s posebnim osvrtom na robne rezerve merkantilne pšenice i eventualne intervencije na tržištu FBiH. Vlada je opredijeljena da treba zaštiti domaću proizvodnju, otkupiti sve tržišne viškove te, pored ostalog, prepoznati kategorije stanovništva koje su najugroženije i ciljano prema njima djelovati, ali i kontinuirano raditi na povećanju zaliha osnovnih životnih namirnica i energenata.

Oblast prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je pripremilo, a Vlada FBiH prihvatila informaciju o stanju u javnim poduzećima iz resorne nadležnosti, te već poduzetim i mjerama koje treba poduzeti u ovoj oblasti.
Informacijom su obuhvaćeni Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar d.o.o. Mostar, Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Tuzla, Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, Ceste d.d. Mostar i Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.