Vlada FBiH: Tarife za usluge notara i advokata prilagoditi standardu građana

0
660
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom FBiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.
Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta FBiH kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i advokata i, u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku.
Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Jedna od novina je brisanje odredbe koja je obavezivala pravne osobe na dostavu finansijskog izvještaja bilanse uspjeha u hard copy, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Finansijsko – informatičkoj agenciji, a cilj je smanjenje administracije za porezne obveznike. Naime, Porezna uprava FBiH ima pristup bazi podataka FIA, te nije potrebna i dodatna dokumentacija.
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu i usvojila izvještaj ove komisije. Kako je navedeno, od ukupno prikupljenih sredstava posebne takse do 31.12.2018. godine u iznosu od 1.349.425,33 KM i sredstava početnog salda na podračunu 9.1.2018. godine od 176.019,65 KM, do 31.12.2018. godine preneseno je ukupno 1.364.189 KM u korist Energoinvesta koji je prenio sredstva u protuvrijednosti 822.120 američkih dolara u korist Gazprom Exporta.
Usvojivši izvještaj o kontroli namjenskog utroška sredstava od strane Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2018. godinu, Vlada FBiH je zadužila ovo privredno društvo da Ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi izvještaj o stanju neutrošenih sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, ostvarenih po godinama i kumulativno za period 2014.-2018. godina, a prema namjenama utvrđenim Odlukom o načinu namjenskog utroška ovih sredstava za taj period.
Vlada FBiH je danas Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole privrednim društvima VE Gradina d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju prve faze vjetroelektrane Gradina, Relax d.o.o. Posušje za izgradnju VE Oštrc, Tomkup d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju VE Baljci i Kamen-Dent d.o.o. Mostar za izgradnju VE Pakline 2.