Vlada FBiH traži spas za Aluminij: Uz reprogram duga i finansijska revizija

0
1190
Za uvezivanje staža za 32 radnika Aluminija Mostar bit će dodijeljeno oko 422 hiljade KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u Aluminiju d.d. Mostar i zadužila ovo privredno društvo i JP Elektroprivredu HZ-HB Mostar da pokrenu aktivnost reprograma duga.
U informaciji je navedeno da zbog neizmirenih dugovanja prema sudionicima na tržištu električne energije u BiH (NOS, OIEiEK, Elektroprenos) ovom društvu prijeti realna opasnost od gašenja proizvodnje nakon 21.10.2018. godine zbog isključenja sa elektroenergetske mreže.
Ova dugovanja nastala su kao posljedica iznimno visokih troškova električne energije i ključnih sirovina (glinica, koks, smola) i dovela su preduzeće u situaciju neodrživog poslovanja usljed nedostatka likvidnosti. Usporedbe radi, u septembru 2018. u odnosu na septembar 2017. trošak električne energije je veći za 4,3 miliona KM, a trošak glinice za 6,2 miliona KM, dok je cijena metala na Londonskoj berzi manja za 29 eura.
U informaciji je navedeno i da je, uz sve rizike vezane za tržišna kretanja, Aluminij izložen brojnim drugim rizicima vezanim za akumulirana dugovanja i nedostatna finansijska sredstva, te da 85 posto ukupnih troškova čine električna energija i osnovne sirovine i materijali.
Obaveze ovog društva po kreditima i prema dobavljačima sa 30.9.2018. godine iznose 344.615.922 KM i to prema komercijalnim bankama 23.426.289 KM, krediti pravne osobe 188.412.142 KM i tekuće obveze – dobavljači 132.777.491 KM. Sa ovim datumom Aluminij ima ukupne obveze prema JP EP HZHB po osnovu starih dugovanja u iznosu od 181.311.459,62 KM. Mjesečno za servisiranje kreditnih obaveza po sporazumu Aluminij izdvaja 1.620.000 KM koji su veliki teret za njegovu likvidnost. Zbog ovih obveza blokiran je račun od strane Elektroprenosa BiH.
Od 21.10.2018 Aluminij d.d. Mostar nema opskrbljivača električnom energijom, a nisu plaćeni doprinosi od februara 2018. godine.
Ako se uzmu u obzir trenutne cijene samo dvije ključne rashodovne stavke (električna energija i glinica), analiza pokazuje kako je trošak samo električne energije i glinice veći od prosječne prodajne cijene, te ovo društvo ne može poslovati uz takve cjenovne parametre.
Sagledavajući trenutnu cijenu glinice, može se reći da je na rekordnom nivou i u skladu s najavama na tržištu, očekuje se njeno postupno snižavanje. U prvoj polovini oktobra 2018. već su primjetni trendovi snižavanja i vraćanja u donekle prihvatljive poslovne okvire. Niža cijena glinice osjetit će se na poslovanju Aluminija u novembru, ukoliko bude poslovao u tom razdoblju.
Trenutno, Aluminij je dužan za isporučenu električnu energiju u 2018. godini 36.711.287 KM, od čega NOS-u BiH 3.627.878 KM, OIEiEK 4.556.683 KM, Elektroprenosu 4.590.410 KM i Elektroprivredi HZHB 23.936.315 KM.
Dugovanja po osnovu doprinosa i poreza iz i na plaće, na dan 31.8.2018. iznose 5.676.208,92 KM, navedeno je informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Vlada je danas zadužila resorno i ministarstvo finansija da razmotre mogućnost osiguranja sredstava (garancija) kod banaka za Aluminij s ciljem nabavke električne energije i sirovina neophodnih za proces proizvodnje.
Vlada je Aluminij d.d. Mostar zadužila da osigura sve mogućnosti uštede i da, u skladu s tim, sačini prijedlog mjera. Vlada traži od Aluminija da, putem Uprave i Nadzornog odbora, pokrene proceduru finansijske konsolidacije društva u skladu sa Zakonom o konsolidaciji privrednih društava u FBiH i Uredbom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
Imajući u vidu trenutno stanje u Aluminiju, Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor da nađu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja Aluminija. S tim u vezi, danas je pokrenuta je inicijativa da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija pripreme odluku o izdvajanju 1.100.000 KM iz tekuće rezerve za angažovanje revizorske kuće koja će napraviti dubinsku analizu stanja u ovoj kompaniji, te za druge troškove.
Nadzorni odbor i Upravu Aluminija Vlada je zadužila da Federalnom mjinistarstvu energije, rudarstva i industrije dostave podatke o potrebnoj količini električne energije za rad Aluminija u takozvanom ‘toplom režimu’, kao i sveukupnu proceduru eventualnog gašenja svih ćelija. Potrebna je procjena vremena i način na koji to može biti urađeno, potrebna količina električne energije i procjena prihoda i rashoda za taj period.

Čelnici Aluminija podržali predložene mjere VLade FBiH

Rukovodstvo Aluminija d.d. Mostar na vanrednoj pres-konferenciji pozdravilo je predložene mjere Vlade Federacije BiH o rješavanju problema mostarske kompanije.
Dražen Pandža, v.d. direktora Aluminija rekao je da bi najavljene mjere Vlade FBiH mogle značiti početak procesa ozdravljena Aluminija. Dodao je da su prijedlog finansijske konsolidacije već počeli da izrađuju, da pozdravljaju uvođenje revizorske kompanije te da se radna mjesta trebaju zadržati.
Pandža je doda da je početak rješavanja duga prema Elektroprivredi HZHB pravi korak prema rješavanju dugovanja prema ostalim vjerovnicima.
Izvršni direktor Aluminija Boris Vican izrazio je nadu da će topli režim rada i očuvanje ćelija biti što je moguće kraće.
na pres-konferenciji izjavili članovi v.d. Uprave Aluminija d.d. Mostar, Dražen Pandža i Boris Vican, nakon objave zaključaka sa današnje sjednice Vlade Federacije BiH…

Pogledajte šta su na pres-konferenciji sve izjavili Dražen Pandža i Boris Vican…