Vlada FBiH utvrdila Nacrt budžeta Federacije za 2019. u iznosu od 2,65 milijardi KM

Predloženi iznos budžeta FBiH za 2019. godinu je za 335,8 miliona KM ili 11 posto manji u odnosu na ovogodišnji budžet

0
1259
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Nacrt budžeta FBiH za 2019. godinu, u iznosu od 2.653.843.356 KM što je za 335,8 miliona KM ili 11 posto manje u odnosu na Budžet za 2018. godinu.
Fiskalna politika Vlade Federacije BiH bit će fokusirana na jačanje fiskalne stabilnosti i poboljšanje fiskalne discipline, s naglaskom na provedbu reformskih aktivnosti i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani budžeta, a kojima je cilj ojačati dugoročni privredni potencijal, ostvarivanje konvergencije prema EU standardima i smanjivanje eventualne makroekonomske neravnoteže. Reformske aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje prikupljanja i naplate javnih prihoda, ograničavanje rasta tekuće potrošnje i realizaciju značajnijih proračunskih izdvajanja za razvojne projekte, navode iz Vlade FBiH.
U 2019. godini se očekuje rast ukupnih konsolidiranih prihoda FBiH od 3,5 posto, pri čemu se najveći rast odnosi na prihode od indirektnih poreza. Uz takav rast prihoda, cilj je zadržati rast rashoda na ovogodišnjem nivou.
Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za PIO za 30,2 miliona KM zbog povećanog izdvajanja po osnovu člana 129. Zakona o PIO i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 miliona KM koje se odnosi na finansiranje programa Fonda solidarnosti za liječenje oboljelih od malinoma.
Budžetom FBiH za 2019. godinu planirana je i provedba sporazuma potpisanog između Vlade FBiH i Koordinacije braniteljskih udruga kojim je predviđeno da ukupan iznos izdvajanja za ove kategorije bude zadržan u iznosu od 315,5 miliona KM.
S ciljem poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva, Budžetom za 2019. planirana su sredstva od 15 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za uspostavljanje kreditne linije s ciljem rješavanja stambenog pitanja ove kategorije stanovništva.
Za uvezivanje staža planirana su sredstva od 10 miliona KM, a 13 miliona KM za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture.
Federalna vlada danas je, također, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu.
Istovremeno s Nacrtom budžeta, Parlamentu FBiH su upućeni finansijski planovi vanbudžetskog finansiranja: Federalnog zavoda za zapošljavenje, Federalnog zavoda PIO/MIO i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za narednu godinu.

Gadonačelniku Mostara omogućeno donošenje gradskog budžeta

Federalna vlada je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH.
Na ovaj način je omogućeno da izuzetno, i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2019. godini, Budžet Grada Mostara i Odluku o izvršenju Budžeta za 2019. godinu donese i za njegovu provedbu bude odgovoran gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije.
Kako je obrazloženo, Gradsko vijeće Grada Mostara nije izabrano, pa ne postoji pravni osnov za donošenje Budžeta Grada Mostara i Odluke o njegovu izvršavanju za 2019. godinu. Kako bi bilo osigurano normalno funkcioniranje javnih institucija ovog grada i da ne bi došlo do financijske blokade, bilo je potrebno dopunom Zakona o budžetima u FBiH, omogućiti gradonačelniku da, uz saglasnost načelnika za finansije, donese Budžet i Odluku o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2019. godinu.