Vlada FBiH: Za uplatu doprinosa PIO za radnike IP Krivaja i Aluminija 4,77 miliona KM

0
942
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH donijela dvije odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, s ciljem uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za 161 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju, a koji su stekli uslove za penziju, kao i za uplatu doprinosa za PIO od septembra do decembra 2017. godine za 884 radnika Aluminija d.d. Mostar.
Za potrebe radnika IP Krivaja izdvojeno je 2.584.475,16 KM, a za radnike Aluminija 2.187.423,48 KM.
Donesena je i Odluka kojom je utvrđeno da je interes Federacije BiH i izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru 5c, u dužini od 5,4 kilometara. Izgradnja ove dionice predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za period 2018. – 2020. godina, a sredstva za realizaciju projekta će osigurati Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu.
Vlada je usvojila izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koji će biti upućeno Evropskoj komisiji s ciljem ispunjavnja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kako je navedeno, u 2017. godini je u Federaciji BiH dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 208.182.960 KM ili 106,4 miliona eura, a njeno učešće u u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.
Na današnjoj sjednici je usvojen izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o rezultatima analize tla nakon izlijevanja tzv. ‘Bijelog mora’ u Lukavcu, kojom je utvrđena povećana vrijednost pH u vodi sa 0,53 na 2,98, a ovako enormno povećanje u vrlo kratkom periodu uništilo je floru i faunu, uključujući i uzgajane biljke. Osim toga, došlo je i do vrlo velike zaslanjenosti tla. Najvažnije je, međutim, da je sadržaj teških metala u okviru graničnih vrijednosti, navedeno je u ovom izvještaju. Predložene su i sanacione mjere za koje je procijenjeno da mogu biti provedene ove godine, a sjetva omogućena već u narednoj.