VMBiH: Za zdravstveni sektor više od 14,4 miliona KM

0
373
Održana redovna sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o raspodjeli 14.474.000 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.
Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko distriktu, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61%, Republici Srpskoj 37% i Brčko distriktu 2%.
Vijeće ministara obezbijedio je ova sredstva za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama budžetskih sredstava koja su sada preusmjerena za saniranje štete uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Pet miliona eura granta za smanjenje posljedica Covid-19

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, u iznosu pet miliona eura za smanjenje posljedica Covid-19 za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.
Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku SR Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona eura i namijenjenog suzbijanju posljedica Covid-19 za mala, srednja i mikro preduzeća i biće uplaćena u Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu.
Drugi dio predstavlja Amandman 7 na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KfV-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica Covid-19. Sredstva će biti dostupna malim i srednjim i mikro preduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH (MKO i banaka).
Takođe, Amandmanom 7 se produžava period u kome KfV administrira bh. učešćem u Evropskom fondu do 31.12.2030. godine.

Za modernizaciju željezničke dionice Šamac – Doboj – Rječica 40 miliona eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac – Doboj – Rječica, vrijedan 40 miliona eura.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku.
Cilj projekta je remont željezničkog koridora 5c kroz Republiku Srpsku i uključuje remont pruge Šamac – Doboj – Rječica u ukupnoj dužini 99 km.
Ukupna sredstva potrebna za finansiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 miliona eura, od čega se polovina sredstava namjerava obezbijediti iz grantova.

Za obnovu voznog parka u javnom prevozu u Sarajevu 20 miliona eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za projekat ’Obnova voznog parka za javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo – II faza’, vrijedan 20 miliona eura.
Na ovaj način predviđeni su obnova voznog parka i povećanje njegovog kapaciteta radi dovođenja na nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika i na taj način unaprijediti javni linijski prevoz putnika u Kantonu Sarajevo.
Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, sa alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.
Pored ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinansiranje ovog projekta sa 10 miliona eura iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Za održavanje pet mostova na granici BiH i Srbije oko 4,2 miliona KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Višegodišnji projekat za period od 2021. do 2025. godine iznosi 4.205.035 KM i odnosi se na održavanje pet mostova na međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, i to: most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (drumski most); most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (drumski – željeznički most); most preko rijeke Uvac – Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac – Most u Carevom polju; Most preko rijeke Uvac – Uvac.
U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou iz budžeta institucija BiH biće izdvajano po 850 hiljada KM, osim u 2025. godini kada je za ove namjene planirano 805.035 KM.
Republika Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here