Za vanjski dug BiH u prvom kvartalu isplatila 141, 84 miliona KM

0
374
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara usvojilo je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prvi kvartal 2020. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 228.893,646 KM ili 98% u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u budžetu za 2019. godinu.
Rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 205.574.649 KM ili 88% u odnosu na 1/4 sredstava budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 43% u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje dodata namjenska sredstva.
Plate i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine.
Sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu od 141, 84 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 109,49 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 32,35 miliona KM.

Makrofinansijska pomoć EU od 250 miliona eura

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja Evropsku uniju, i Bosne i Hercegovine, u vezi sa Sporazumom o zajmu između EU, kao zajmodavca, i BiH, kao zajmoprimca, Centralne banke BiH kao agenta za plaćanje zajmoprimca.
Prijedlogom je predviđena makrofinansijska pomoć Evropske unije za BiH u iznosu 250 miliona eura vrlo povoljnog zajma za prevazilaženje posljedica uzrokovanih virusom korona, s alokacijom sredstava na Republiku Srpsku i Federaciju BiH.
Tačna alokacija sredstava biće dogovorena tokom pregovora.

Odloženo raspisivanje konkursa za direktora UIO

Vijeće ministara BiH danas nije donijelo odluku o raspisivanju konkursa za direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), te će o ovom pitanju glasati u drugom krugu.
O raspisivanju konkursa za poziciju direktora Direkcije za evropske integracije (DEI), zbog isticanja mandata sadašnjem direktoru, 19.11.2020. godine, Vijeće ministara će se se izjasniti u drugom krugu glasanja.
O raspisivanju konkursa za pozicije zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, a zbog isticanja mandata dosadašnjim zamjenicima direktora, Vijeće ministara će se izjasniti u drugom krugu glasanja.