Bankarski sistem FBiH stabilan i siguran, u fokusu novi regulatorni okviri

0
1757
Direktor FBA Jasmin Mahmuzić istakao je da su subjekti bankarskog sistema u FBiH imali uspješnu 2018. godinu

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) sinoć je u Sarajevu predstavila rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini, a FBA već drugu godinu zaredom organizuje ovakav događaj u cilju informisanja javnosti o stanju, izazovima i očekivanjima u oblasti nadzora i poslovanja subjekata bankarskog sistema.
Tom prilikom istaknuto je da je u 2018. godini zabilježen rasta ktive, kredita, novčanih sredstava i depozita, kao i poboljšanje profitabilnosti subjekata bankarskog sistema Federacije BiH.
Istaknuto je da je bankarski sistem stabilan i siguran, ali da postoji stalna potreba za nastavkom aktivnosti na usklađivanju sa relevantnim regulatornim zahtjevima i jačanju u cilju dugoročnog razvoja, podrške ekonomiji i otpornosti na negativne efekte ekonomskih ciklusa i mogućih kriza koje se prenose sa drugih tržišta.
Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić istakao je da su subjekti bankarskog sistema u FBiH imali uspješnu poslovnu 2018. godinu.
“Možemo potvrditi da je bankarski sistem u ovom trenutku zdrav i siguran stub ekonomije. Zasluge za rezultate u poslovanju imaju upravljačke structure subjekata bankarskog sistema, na nivou FBiH i na nivou grupacija čije članice imaju sjedište u BiH. Imamo miks domaćeg i stranog kapitala, a prakse, iskustva, poslovni modeli prelaze državne granice tako da nas bankarski sistem povezuje sa drugim tržištima. Subjekti bankarskog sistema FBiH posluju u kompleksnom okruženju koje je opterećeno specifičnostima BiH. U takvom okruženju, naše banke doprinose boljoj slici ekonomskog ambijenta”, rekao je Mahmuzić.
On je dodao da, cijeneći profil naše ekonomije, banke moraju usmjeriti svoju pažnju na strukturiranje izloženosti rizicima u cilju dugoročnog razvoja i stabilnosti.
“Od naših subjekata bankarskog sistema očekujemo aktivan pristup i dosljednu primjenu regulatornih zahtjeva. Očekuje nas i ažuriranje podzakonskog okvira za mikrokreditni i lizingsektor. Upućeni smo na stalne procjene, samoprocjene, planiranje i saradnju. Kontinuirano razvijamo kapacitete za novi koncept supervizije, ali nam je i dalje od velike važnosti podrška koju imamo od strane naših međunarodnih partnera. Mi smo spremni za nove izazove i vjerujem da će i ova godina biti uspješna“, istakao je Mahmuzić.
FBA je u 2018. godini, istaknuto je, kontinuirano obavljala poslove nadzora, poduzimala mjere i aktivnosti kroz svoju regulatornu i supervizorsku funkciju. U okviru zakonom propisanih nadležnosti, FBA je usmjerena na očuvanje stabilnosti bankarskog, mikrokreditnog, lizing i faktoring sistema, zaštitu deponenata, zaštitu prava i interesa korisnika finansijskih usluga, te unapređenje sigurnog i zakonitog poslovanja subjekata bankarskog sistema.
U 2018. godini, nastavljene su aktivnosti na reformi regulatornog okvira za poslovanje i nadzor banaka, uspostavu novog okvira nadzornog izvještavanja, kao i uspostavu novog okvira za restrukturiranje banaka. U segmentu nadzora nedepozitnih finansijskih institucija, postignuto je unapređenje postojećeg podzakonskog okvira za poslovanje i nadzor.

U svojstvu predsjednika GO Bečke inicijative, skupu se obratio guverner HNB Boris Vujčić

U svojstvu predsjednika Glavnog odbora Bečke inicijative, skupu se obratio guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić, a uime Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) Davide Stroppa, Senior Bank Expert.
Prezentaciji su prisustvovali i Senad Softić, guverner Centralne banke BiH sa viceguvernerima, Jelka Miličević, ministrica finansija FBiH, predstavnici uprava subjekata bankarskog sistema, predstavnici revizorskih kuća koje su angažovane na eksternim revizijama subjekata, kao i predstavnici akademske zajednice, ambasada, domaćih i međunarodnih institucija, te predstavnici medija.