CBBiH projicira realni ekonomski rast u 2024. na 3,2%, inflacija za 2023. revidirana do 7,7%

Projekcija rasta ekonomske aktivnosti u BiH u 2023. godini je korigovana blago naviše, sa 0,9% na 1,6%, mada i dalje ukazuje na znatno usporavanje rasta, u odnosu na višegodišnji prosjek

0
346
CBBiH poboljšala projekcije ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine

Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje znatno jaču ekonomsku aktivnost
u srednjem roku, u odnosu na prethodni krug projekcija, ali i snažnije inflatorne
pritiske u 2023. godini.
U proljetnom krugu projekcija za 2023 – 2024. trendovi u ključnim makroekonomskim varijablama su nepromijenjeni u odnosu na projekcije iz novembra 2022. godine.
Projekcija rasta ekonomske aktivnosti u BiH u 2023. godini je korigovana blago naviše, sa 0,9% na 1,6%, mada i dalje ukazuje na znatno usporavanje rasta, u odnosu na višegodišnji prosjek.
Projekcija ekonomske aktivnosti u 2024. godini, koja je revidirana naviše za čak 2,2 procentna poena, do nivoa od 3,2%, i dalje se ocjenjuje kao skromna, imajući u vidu nivo razvoja zemlje.
Nakon što je u 2022. dosegnula vrhunac od 14%, CBBiH u 2023. godini projicira inflaciju od 7,7%, što je za 1,6 procentnih poena više u odnosu na projekciju iz novembra 2022. godine.
Zvanična inflacija u prvom kvartalu 2023. iznosila je 12,4%, a iz CBBiH očekuju da će se postepeno smanjivati tokom projekcijskog horizonta. Povećanje stope inflacije u odnosu na prethodni krug projekcija zasnovano je na nastavku rasta cijena hrane, za koje se očekuje da budu više za 12% na godišnjem nivou u 2023. godini, kao i rastu temeljne inflacije. Projicirani rast cijena energenata u tekućoj godini iznosi 1,7%. Već od drugog kvartala analitičati CBBiH očekuju postepeno slabljenje inflatornih pritisaka, do kraja projekcijskog perioda.

Iz CBiH naglašavaju da se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti i ostalih makroekonomskih varijabli, izložene izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti.
Prethodno objavljene srednjoročne projekcije ključnih makroekonomskih varijabli CBBiH (novembar), za 2022. godinu iznosile su 4,1% za realnu ekonomsku aktivnosti i inflaciju od 14,4% za 2022. godinu, bile su gotovo jednake kasnije objavljenim službenim podacima (rast realnog BDP-a od 4% i inflacija od 14%). U odnosu na prethodni krug projekcija, vrijednosti svih ključnih makroekonomskih varijabli su blago korigovane za 2023. i 2024. godinu.
Objavu rezultata narednog kruga srednjoročnih makroekonomskih projekcija, za period 2023-2025. godina, sa eventualnom revizijom godišnjih projekcija ključnih makroekonomskih varijabli za 2023. i 2024. godinu, Centralna banka BiH planira za novembar 2023. godine.