EU i Vlada Njemačke podržavaju otpornost preduzeća u BiH na poplave: Ključ je u prevenciji

0
816
Predstavnici Delegacije EU i GIZ-a posjetili su preduzeće Pero iz Zenice, čiju je modernizaciju omogućio EU ProLocal

Jačanje otpornosti malih i srednjih preduzeća na poplave zahtijeva sistematski i strateški pristup u provedbi mjera prevencije. U ovom kontekstu, važna je dalja saradnja i podrška lokalnih vlasti, kao i edukacijao adekvatnim mjerama prevencije. Također je značajno da preduzeća postanu dio sistema ranog upozorenja javnosti.
Ovo su zaključci okruglog stola o temi ‘Da Ii su preduzeća u BiH otporna na poplave?’, koji je upriličen danas u Zenici u okviru 13 miliona eura vrijednog EU ProLocal programa, koji finansira Evropska unija sa 9 miliona i Vlada Njemačke sa 4 miliona eura, a implementira GIZ.
Okrugli sto je bio prilikada poduzetnici, u prisustvu direktorice GIZ-a u BiH, Brigitte Heuel-Rolf i šefa Kooperacija Delegacije EU u BiH, Melvina Asina, analiziraju postignuti napredaku prevenciji od poplava i predstojeće izazove.
“EU ProLocal pruža podršku pozitivnom trendu ekonomskog oporavka poplavama pogođenih preduzeća. Program je započeo u momentu kada su preduzeća već bila iscrpljena oporavkom. Kroz savjetodavnu i finansijsku pomoć omogućio im je da što prije ojačaju svoju konkuretnost. Kako bi se postignuti napredak održao, preduzimanje adekvatnih mjera prevencije šteta od poplava od ključne je važnosti“, istaknula je Heuel-Rolf, direktorica GIZ-a u BiH .
Jedna od aktivnosti u tom pravcu je i priprema Vodiča za prevenciju i bolji odgovor na poplave za mala i srednja preduzećau BiH, kojije učesnicima prezentovan tokom okruglog stola. Vodič predstavlja koristan izvor praktičnih mjera koje se mogu provesti kako bi se spriječile ili ublažile štete uzrokovane poplavama. Također, sadrži set naljepnica s uputama o ključnim akcijama koje treba poduzeti u slučaju poplava. Ovaj sadržaj će biti korišten za proces savjetovanja drugih preduzeća korisnika programa o mjerama prevencije.
U okviru Programa, skoro milion eura je dodijeljeno preduzećima koja su pretrpjela štete od poplava u 2014. godini.
“Uvođenjem inovacija, ova preduzeća su premašila obim poslovanja iz perioda prije poplava. Rezultat je 90 novih radnih mjesta, rast prodaje od 20% i izvoza za 14%“ naglasio je Asin, šef Kooperacija Delegacije EU u BiH.
Kako bi održala i unaprijedila postignuti napredak, EU nastavlja pružati podršku kako u segmentu zaštite od poplava tako i jačanju konkurentnosti poduzetništva.
“Pomoć EU malim i srednjim preduzećima u BiH dosegnula je 70 miliona eura sa nedavno najavljenim programom ‘Lokalne razvojne strategije’, koji će u naredne 4 godine biti podrška izvozno orijentisanim sektorima, kao i turističkom i agro-ruralnom razvoju“, zaključio je Asin.
Preduzeće Pero d.o.o. iz Zenice predstavlja primjer uspješnog provođenja mjera prevencije nakon poplava 2014. Preduzeće je odgovorilo na unutrašnje slabosti podizanjem nivoa skladišta i nabavkom vozila za brže izmještanje proizvoda.
U okviru današnjeg programa, predstavnici Delegacije Evropske unije i GIZ-a u BiH su posjetili ovo preduzeće, čiju je modernizaciju omogućio EU ProLocal, te ono sada zapošljava 4 nova radnika. Ovo je jedno od 93 preduzeća koje zahvaljujući ovom programu širi paletu proizvoda, osvaja nova tržištai stvara nova radna mjesta.