FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora na polugodištu 2020. pala 71,7%, na 3 miliona KM

MKD su iskazala neto gubitak u iznosu od 2,6 miliona KM, dok su MKF iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5,6 miliona KM. Ukupan iznos mikrokredita po kojima je do 30. juna odobren moratorij iznosi 121,3 miliona KM, od čega se na fizička lica odnosi 114,4 miliona KM (94,3%), a na pravna lica 6,9 miliona KM

0
1748
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u prvom polugodištu 2020. ostvario dobit (prije oporezivanja) u iznosu od tri miliona KM. To je manje za 71,7% ili za 7,7 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine, usljed značajnog povećanja troškova rezervisanja za kreditne i ostale gubitke i ostalih poslovnih rashoda.
U FBiH je zaključno sa junom 2020. dozvolu za rad imalo 14 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 mikrokreditnih fondacije (MKF – neprofitne organizacije) i tri mikrokreditna društva (MKD – profitne organizacije), koje su upošljavale 1.354 radnika što je za 0,8% više nego na kraju 2019. godine.

MKD iskazale gubitak, a MKF dobit

MKD su iskazala neto gubitak u iznosu od 2,6 miliona KM, dok su MKF iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 5,6 miliona KM.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje reguliše i rad MKO, u prvom polugodištu 2020. godine MKD su iskazale ukupan neto gubitak u iznosu od 2,6 miliona KM, što je u odnosu na isti period lani manje za 6 miliona KM ili 175,3%. Jedno MKD je iskazalo neto dobit (prije oporezivanja) u iznosu od dvije hiljade KM, dok su dva MKD iskazala neto gubitak u iznosu od 2,6 miliona KM.
U prvom polugodištu 2020. godine, MKF su iskazale višak prihoda nad rashodima (prije oporezivanja) u ukupnom iznosu od 5,6 miliona KM, koji je za 1,7 miliona KM ili 23% manji u odnosu na juni 2019. Četiri MKF su iskazale manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 0,3 miliona KM, dok su ostale MKF iskazale dobit od 5,9 miliona KM.
Inače, u prvom polugodištu 2020. godine, MKD su ostvarila 13,1 milion KM ukupnih prihoda koji su ostvarili neznatan rast od 0,5% u odnosu na isti period lani. Prihodi od kamata i slični prihodi MKD neznatno su povećani za 0,1%.
Ukupni rashodi MKD u prvom polugodištu 2020. iznose 15,7 miliona KM i veći su za 6,1 milion KM ili 63,7% u odnosu na isti period lani. Operativni rashodi MKD imali su rast za 1,4 miliona KM ili 21,3%, dok su troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke u MKD povećani za 3,9 miliona KM ili 548,5%, na šta je uticalo povećanje troškova rezervisanja, kao posljedica nastale situacije uzrokovane pandemijom, za 443,9% kod jednog MKD koje ima 95,1% učešća u ukupnoj aktivi MKD.
U prvom polugodištu 2020. ukupni prihodi MKF iznosili su 41,1 milion KM i veći su za 0,3 miliona KM ili 0,8%, pri čemu su kamatni i slični prihodi, kao dominantna stavka ukupnih prihoda MKF, veći za 1,7 miliona KM ili 4,8%.
Ukupni rashodi MKF iznosili su 35,5 miliona KM i veći su za dva miliona ili 6% u odnosu na prvo polugodište 2019.. Operativni rashodi MKF neznatno su povećani za 0,3%, dok su troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke u MKF povećani za dva miliona KM ili 105,2%.

Rast aktive i kapitala

Prema podacima FBA, operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH na kraju juna 2020. bila je 19,82%, što je u okviru propisanog pokazatelja (do 45%), a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 1,69%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju prvog polugodišta 2020. iznosila je 641 milion KM i za 11,4 miliona KM ili 1,8% veća je u odnosu na kraj 2019. Stopa rasta ukupne aktive MKD je 2,2%, a MKF 1,6%.
Ukupni neto mikrokrediti iznosili su 507,2 miliona KM, što je 79,1% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH, i zabilježili su neznatan porast za 0,4 miliona KM ili 0,1% u odnosu na kraj 2019. godine. Stopa rasta neto mikrokredita u MKD je 0,7%, dok je na nivou MKF zabilježen pad od 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine.
U periodu do 30.06.2020. godine, ukupan iznos mikrokredita po kojima je odobren moratorij iznosi 121,3 miliona KM, od čega se na fizička lica odnosi 114,4 miliona KM ili 94,3%, a na pravna lica 6,9 miliona KM ili 5,7%.
Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.06.2020. godine iznose 312,5 miliona KM, sa učešćem od 48,7% u ukupnoj pasivi i veće su za devet miliona KM ili 2,9% u odnosu na kraj 2019. godine. Rast kreditnih obaveza MKD je 3,5%, a MKF 2,6%.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju juna 2020. iznosi 301,2 miliona KM ili 47% ukupne pasive i veći je za 6,8 miliona KM ili 2,3% u odnosu na kraj 2019. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 3,8%, a MKF 2%.