FBiH: U prvom polugodištu zaključen 131 ugovor o faktoringu, manje 31,4% nego godinu ranije

0
1106
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH krajem juna 2023. iznosili su 374 hiljade KM

Faktoring poslovanje u Federaciji BiH su zaključno sa krajem prvog polugodišta 2022. obavljale četiri komercijalne banke, od kojih su dvije članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i dvije u pretežno domaćem vlasništvu.
Faktoring subjekti su u prvom polugodištu ove godine zaključili 131 ugovor o faktoringu, a svi ugovori se odnose na domaći faktoring. U odnosu na isti period prošle godine, zaključeno je manje 60 ugovora ili 31,4 posto.
Sa 30.06.2022. godine zaključeno je 130 ugovora o faktoringu sa pravom regresa ili 99,2% i jedan ugovor o faktoringu bez prava regresa ili 0,8%. Pružaoci usluga faktoringa u posmatranom periodu nisu obavljali poslove otkupa novčanih potraživanja u inostranom faktoringu, niti poslove srodne faktoringu.
Ukupan otkupljeni nominalni iznos novčanih potraživanja i nominalni iznos isplaćenih kupčevih obaveza prema dobavljačima pružaoca usluga faktoringa u FBiH zaključno sa krajem juna 2022. iznosi 90,2 miliona KM, što je u odnosu na isti period lani povećanje od 10,3 miliona KM ili 12,9%.

Po osnovu ugovora o faktoringu na dan 30.06.2022. godine, banke su potraživale ukupno 21,1 milion KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se iznos od 12,7 miliona KM ili 60,3% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 8,4 miliona KM ili 39,7% na faktoring bez prava regresa.
Struktura navedenog iznosa potraživanja prema ugovorenim dospijećima je sljedeća: sa
ugovorenim dospijećem do 60 dana – 89%, od 61 do 90 dana – 11%, a od 91 do 180 dana nije bilo potraživanja po navedenom dospijeću, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH krajem juna 2022. iznosili su 555 hiljada KM (prihodi od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada). U poređenju sa istim periodom prošle godine, ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa bili su manji za 55 hiljada KM ili 9%. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 57,7% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 42,3% na faktoring bez prava regresa.