FBiH: Za socijalnu zaštitu 1,64 miliona KM od naknada za igre na sreću

0
256
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u iznosu od 1,64 miliona KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini.
Ukupan iznos na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bit će raspoređen na 133 korisnika odabrana nakon provedene procedure po javnom konkursu za finansiranje programa i projekata po ovom osnovu.
Iznos od 1,41 milion KM raspodjeljuje se na 120 korisnika, a odnosi se na program ‘Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija’. Za tri korisnika raspodjeljuje se 43,4 hiljade KM, a odnose se na program ‘Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja’ (sigurne kuće). Iznos od 189,4 hiljade KM raspodjeljuje se za finansiranje programa ‘Rad javnih kuhinja’, za 10 korisnika.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima, a koji imaju obavezu da najkasnije do kraja 2021. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.