Neto dobit banaka u Federaciji BiH u 2022. porasli na 361,4 miliona KM

Ukupni prihodi bankarskog sektora u FBiH u 2022. godini iznosili su 1,3 milijarde KM i u odnosu na godinu ranije veći su za 64,1 milion KM ili za 5,3%

0
449
Sve banke sa sjedištem u Federaciji BiH u 2022. iskazale pozitivan finansijski rezultat (Izvor: FBA)

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u 2022. godini iskazan pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 361,38 miliona KM, što je za 67,8 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu (293,56 miliona KM). Sve banke su poslovale s dobiti.
Pomenimo da je na kraju 2022. godine u FBiH bankarsku dozvolu ima 13 komercijalnih banaka. U odnosu na 2021. godinu broj banaka je smanjen za jednu banku (Sberbank BH) kojoj je Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) oduzela dozvolu za rad zbog provođenja statusne promjene pripajanja drugoj banci.
Ukupni prihodi bankarskog sektora u FBiH u 2022. godini iznosili su 1,3 milijarde KM i u odnosu na godinu ranije veći su za 64,1 milion KM ili za 5,3%. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 52,5%, dok operativni prihodi učestvuju sa 47,5%.
Ukupni rashodi banaka u 2022. godini iznosili su 887,1 milion KM i manji su za 4,7 miliona KM ili 0,5% u odnosu na 2021. godinu. U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 89,5%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 10,5%.
Prema podacima FBA, ukupan kapital bankarskog sektora u FBiH je na kraju 2022. godine povećan za 129,2 miliona KM ili 4,2% u odnosu na 2021. godinu i iznosi 3,2 milijarde KM.
Ukupna neto aktiva banaka u FBiH krajem 2022. iznosila je 27,2 milijarde KM i za 1,3 milijarde KM ili 5% je veća u odnosu na godinu ranije.
Depoziti su iznosili 22,4 milijarde KM i povećani su u odnosu na 2021. godine za 1,3 milijarde KM ili 5,9%. Najveće učešće u sektorskoj strukturi imaju depoziti stanovništva u iznosu od 10,7 milijardi KM ili 47,9% i njihovo učešće je smanjeno za 3,2 procentna poena u odnosu na kraj 2021. godine.
Štedni depoziti krajem 2022. godine iznosili su 10,3 milijarde KM i u odnosu na 2021. smanjeni su za 136,5 miliona KM ili 1,3%. Depoziti stanovništva bilježe smanjenje od 0,8% i na kraju 2022. godine iznosili su 10,7 milijardi KM.
Krediti stanovništvu iznose osam milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,6%, i u odnosu na kraj 2021. povećani su za 409 miliona KM ili za 5,4%. Krediti pravnim licima iznose 8,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,4%, i u odnosu na kraj 2021. godine ostvarili su povećanje od 213,1 milion KM ili 2,6%.
Kod kredita odobrenih stanovništvu najveće učešće imaju krediti za opću potrošnju (6,3 milijarde KM ili 79% kredita stanovništvu, odnosno 38,4% ukupnog kreditnog portfolija) i krediti odobreni za stambene potrebe (1,6 milijardi KM ili 19,9% kredita stanovništvu, odnosno 9,6% ukupnog kreditnog portfolija).
Na nivou bankarskog sektora na kraju 2022. bilo je 6.410 zaposlenih što je manje za 22 radnika ili 0,3% u odnosu na 2021. godinu.