Parlament FBiH usvojio novi Zakon o zaštiti na radu

0
386
Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je usvojio novi Zakon o zaštiti na radu u FBiH, nakon što je dosadašnji donesen još prije 30 godina i koji je zahtijevao reformu radnog zakonodavstva.
“Bilo je neophodno osigurati sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba, od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nakon danas usvojenog Zakona o zaštiti na radu.
Dakako, pitanje zaštite na radu sada je posebno aktuelno zbog novonastale situacije usljed pandemije Covid-19.
“Nakon što je 2016. godine donesen novi Zakon o radu, a 2018. usvojene i dopune Zakona, današnje usvajanje Zakona o zaštiti na radu predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva. Također, u narednom periodu, možda već i na narednoj sjednici Doma naroda očekujemo da će se naći i Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, čime će se zaokružiti značajan segment reforme radnog zakonodavstva”, kazao je Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike FBiH.
Zakonom o zaštiti na radu predviđeni su novi instituti čijom će primjenom biti unaprijeđena oblast zaštite na radu u FBiH. Naime, predviđeno je formiranje Vijeća za zaštitu na radu, kojeg će činiti predstavnici Vlade FBiH, udruženja poslodavaca i sindikata, te istaknuti stručnjaci za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.
Nadalje, predviđen je institut procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod svih poslodavaca.