Predstavnički dom Parlamenta FBiH razmatra nova zakonska rješenja za pet javnih ustanova socijalne zaštite

0
490
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da će danas, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na redovnoj sjednici razmatrati Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH koji je pripremilo ovo ministarstvo, a koji je Vlada FBiH usvojila 19. maja 2022. godine.
Ovim zakonom uređuju se djelatnost i korisnici usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovni i posebni standardi u pogledu obavljanja njihove propisane djelatnosti i zaštite prava smještenih korisnika, tijela upravljanja, nadzora i rukovođenja, finansiranje, nadzor nad radom, te druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite FBiH.
Zakonom se uređuje funkcioniranje pet javnih ustanova, koje imaju status pravnog lica – Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo – a koje su pravni sljedbenici ranijih zavoda čiji je osnivač Parlament Federacije BiH.
“Cilj je da se uspostavi kvalitetan pravni okvir za transformaciju načina zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite. Cilj je i značajna profesionalizacija upravljačkih, nadzornih i rukovodnih pozicija“, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Zakon određuje da se u ustanovi Pazarić mogu primati korisnici do tridesete godine života, dok se u ustanovama Bakovići i Drin ne mogu primati osobe mlađe od 18 godina. Također, u ustanovi Pazarić moći će se primati i djeca kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i adolescenciji, a za koje trenutno u BiH ne postoji adekvatna institucionalna zaštita.
Zakonom su utvrđena tijela upravljanja (upravni odbor), nadzora (nadzorni odbor) i rukovođenja (direktor), njihova nadležnost, način imenovanja, te posebni uslovi za obnašanje ovih funkcija.
Naknade članovima upravnog odbora i zajedničkog nadzornog odbora će se finansirati iz Budžeta FBiH, čime će se rasteretiti budžeti ustanova. Ranije imenovani članovi upravnog i nadzornog odbora nastavit će svoje funkcije do imenovanja novih članova nadzornog i upravnog odbora, a najkasnije do šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.
S ciljem osiguranja transparentnosti u njihovom radu ustanove su dužne voditi javne registre donacija i subvencija, te kapitalnih investicija i stalnih sredstava.