Regulatorna agencija u FBiH zabranila osiguravateljima davanja gratis polica osiguranja

0
1035
Osiguravateljima na tržištu FBiH zabranjeno odobravanje gratis polica osiguranja

U cilju stvaranja dodatnog povjerenja na tržištu u poslove osiguranja i sprječavanja obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima, Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH je donijela Mjere zabrane odobravanja gratis polica osiguranja, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Mjere se odnose na osiguravajuća društva koja u Federaciji BiH obavljaju poslove neživotnih i životnih osiguranja, kao i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj koja usluge osiguranja pružaju putem podrućnica registrovanih u FBiH. Takođe, ove mjere se odnos ei na subjekte u poslovima posredovanja u osiguranju.
Agencija za nadzor osiguranja u FBiH (NADOS) je, navodi se, analizom postupanja učesnika na tržištu osiguranja utvrdila nejednak tretman u razumijevanju i prirodi nastupa na tržištu osiguranja od strane osiguravajućih društava, kojima se narušavaju osnovna načela osiguranja što obuhvata pružanje osiguravajućih usluga i princip udruživanja i akumuliranja sredstava radi pokrića budućih obaveza.
“Takva postupanja su suprotna usvojenim internim aktima osiguravajućih duštava kao i donesenim cjenovnicima premije koje koriste osiguravatelji u poslovanju sa osiguranicima te se takvim finansijskim operacijama narušavaju tehničke osnove proizvoda, aktuarska načela i pravila struke”, navode iz NADOS-a.

NADOS donijela Mjere zabrane odobravanja gratis polica osiguranja.

U cilju održavanja poslovanja osiguravajućih društava po ekonomskim principima i pravilima struke, Agencija za nadzor donijela je mjere koje se odnose na zabranu:
– odobravanja gratis polica (poklon i besplatnih polica) svih vrsta osiguranja, direktno ili indirektno, u potpunosti ili djelimično;
– odobravanje benefita koji nisu propisani tarifom-cjenovnikom (vaučeri, kuponi, nagrade);
– sve vrste marketinških aktivnosti za naprijed navedeno.
U slučaju da se u postupku nadzora utvrdi da osiguravajuće društvo u svom poslovanju krši navedene mjere, Agencija za nadzor će u skladu sa odredbama Zakona o osiguranju izreći sankcije.
Ove mjere stupile su na snagu 15. jula 2021. godine.