RS: Dobit mikrokreditnog sektora u prva tri kvartala 7,56 miliona KM

0
2854
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Mikrokreditne organizacije (MKO) sa sjedištem u Republici Srpskoj ostvarile su u prvih devet mjeseci 2017. godine neto dobit u iznosu od blizu 7,56 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS koja nadzire i rad MKO.
Od ukupne dobiti MKO, neto dobit mikrokreditnih društava (MKD) iznosila je 7,65 miliona KM a gubitak mikrokreditnih fondacija (MKF) iznosio je 96 hiljada KM i za 12% je manji u odnosu ne neto dobit na kraju septembra 2016. godine (8,62 miliona KM).
U RS je na kraju septembra 2017. poslovalo 12 mikrokreditnih organizacija: osam mikrokreditnih društava, kao profitnih organizacija i četiri mikrokreditne fondacije, kao neprofitne organizacije. U ovom izvještajnom periodu dozvolu za rad dobilo je još jedno MKD, ali ono nije počelo sa radom zaključno sa stanjem na dan 30.09.2017. godine.
Ukupna aktiva MKO u RS na kraju septembra 2017. iznosila je 252,1 miliona KM i veća je za 12% u odnosu na kraj 2016. godine (225 miliona KM).
Krediti su iznosili 201 miliona KM ili 80% ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od 10% u odnosu na kraj 2016. godine (183 miliona KM). Prema ročnoj strukturi kredita, 83% su dugoročni krediti (167,1 miliona KM), а 17% su kratkoročni krediti sa dospjelim potraživanjima (33,9 miliona KM).
Ukupni kapital MKO sa sjedištem u RS iznosio je 96 miliona KM ili 38% ukupne pasive sa stopom rasta od 12% u odnosu na kraj 2016. godine (85,5 miliona KM), a odnosi se na MKD u iznosu od 95,4 miliona KM ili 99,3% i MKF u iznosu od 0,6 miliona KM ili 0,7% ukupnog kapitala MKO.
Mikrokreditni sektor RS zapošljavao je na kraju trećeg kvartala 2017. godine ukupno 377 radnika sa stopom rasta zaposlenih od 13% u odnosu na kraj 2016. godine (334 zaposlena).