RS: Neto dobit banaka na polugodištu 2018. smanjena na 51 milion KM

Banke u Republici Srpskoj uknjižile su za 16 posto manju neto dobit u prvih šest mjeseci 2018.

0
1649
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Banke u Republici Srpskoj ostvarile su na kraju prvog polugodišta 2018. neto dobit u ukupnom iznosu od 51 milion KM što je za 16 posto manje u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit iznosila 63,5 miliona KM.
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, ukupna aktiva banka na kraju juna ove godine iznosila je 8.812 miliona KM što je za 8 posto više u odnosu na kraj 2017. godine (8.133,9 miliona KM).
Ukupni bruto krediti (5.014,1 milion KM) činili su 61% bruto bilansne aktive sa rastom od 3% u odnosu na kraj 2017. godine (4.869,9 miliona KM). Prema sektorskoj strukturi kredita evidentan je rast kreditne aktivnosti u sektoru privatnih preduzeća od 3% ili u nominalnom iznosu od 47,8 miliona KM, u sektoru građana zabilježen je rast u iznosu od 76,6 miliona KM ili za 4%, dok je u sektoru vlade i vladinih institucija rast kredita iznosio 2% ili za 9,2 miliona KM.
Učešće kredita pojedinačnih sektora u ukupnim kreditima nije se promijenilo u odnosu na kraj 2017. godine, tako da je i dalje najznačajnije učešće kredita građana (45% ukupnih kredita), zatim sektora privatnih preduzeća i društava (37%), vlade i vladinih institucija (12%) i javnih i državnih preduzeća (5%).
Ročna struktura kredita nije se mijenjala, tako da dugoročni krediti i dalje predstavljaju 78% ukupnih kredita, kratkoročni 15%, a dospjela potraživanja 7% ukupnih kredita.
Nekvalitetni krediti iznosili su 510,9 miliona KM i manji su za 5% ili za 28,4 miliona KM u odnosu na kraj 2017. Nekvalitetni krediti pravnih lica iznose 331,5 miliona KM i manji su za 8% u odnosu na kraj 2017. godine (358,8 miliona KM), dok kod fizičkih lica iznose 179,3 miliona KM sa smanjenjem od 1% (na kraju 2017. iznosili su 180,5 miliona KM).
Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (10,19%) bilježi pad za 0,88 procentnih poena u odnosu na kraj 2017. godine (sa učešćem od 11,07%).
Stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitetnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosila je 67,74% i poboljšana je u odnosu na kraj 2017. kada je iznosila 65,73%.
Depoziti kao osnovni izvor finansiranja banaka sa učešćem u strukturi pasive bilansa banaka od 77% iznose 6.020,8 miliona KM sa stopom rasta od 12%. Rast depozita je značajnim dijelom zabilježen u sektoru vlade i vladinih institucija u iznosu od 372,7 miliona KM ili po stopi od 76%, zatim u sektoru privatnih preduzeća u iznosu od 132,7 miliona KM ili po stopi od 18%, sektoru građana u iznosu od 116,7 miliona KM ili po stopi od 4%, kao i u sektoru neprofitnih organizacija u iznosu od 14,8 miliona KM ili po stopi od 18%. Pad depozita je zabilježen samo u sektoru bankarskih institucija (značajnim dijelom kod jedne banke) u iznosu od 39,4 miliona KM ili po stopi od 11%, a na osnovu povrata depozita matičnoj banci.
Trend rasta ukupne štednje građana, uključujući i tekuće račune građana, nastavljen je i u toku prvog polugodišta 2018. (3.024 miliona KM) po stopi od 4% u odnosu na kraj 2017. godine (2.908,6 miliona KM). Štednja građana (po viđenju i oročena) iznosila je 2.237,5 miliona KM sa rastom po stopi od 2% u odnosu na kraj 2017. godine (2.189,1 milion KM).
Ukupan bilansni kapital banaka (945,6 miliona KM) činio je 11% ukupne pasive i manji je za 1% u odnosu na kraj 2017. godine (952,4 miliona KM), podaci su Agencije za bankarstvo RS.
Bankarski sektor RS čini osam banaka sa ukupno 2.938 zaposlenih.