Smanjen ukupni javni dug BiH za 48,27 miliona KM

Javni dug u BiH je na polugodištu 2022. iznosio 12 milijardi i 808,81 miliona KM, od čega je vanjski dug 9 milijardi i 741,49 miliona KM, a unutrašnji dug 3 milijarde i 67,3 miliona KM

0
303
Ukupni prihodi namijenjeni institucijama BiH u prvom kvartalu iznosili oko 278 miliona KM

U informaciji Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na kraju juna 2022. godine, koje je juče usvojilo Vijeće ministara BiH, navodi se da je ukupni javni dug manji za 48,27 miliona KM u odnosu na kraj 2021. godine.
Javni dug u BiH je na polugodištu 2022. iznosio 12 milijardi i 808,81 miliona KM, od čega je vanjski dug 9 milijardi i 741,49 miliona KM, a unutrašnji dug 3 milijarde i 67,32 miliona KM.
U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,81%, Republika Srpska sa 47,32%, Distrikt Brčko s 0,49% i institucije BiH s 0,38%.
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 32,35%.
U stanju vanjskog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 28,03%, Evropska investiciona banka s 21,90%, Međunarodni monetarni fond sa 9,56%, Euroobveznice RS sa 9,40%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,82%, Pariški klub sa 5,08%, što predstavlja 81,79% ukupnog stanja vanjskog duga.
Servis vanjskog duga BiH u prvoj polovini 2022. godine iznosio je 392,59 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 299,73 miliona KM ili 76,35%, a na kamatu 92,86 miliona KM ili 23,65%.