Sporazum s EU o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za BiH

0
122
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o financiranju Godišnjeg akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu između Europske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.
Riječ je sporazumu vrijednom 45,5 miliona eura, koji će u cijelosti finansirati EU u skladu s odredbama ranije zaključenog Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i BiH o aranžmanima zа implementaciju finansijske pomoći EU-a Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za period 2021. – 2027. godine.
Godišnjim akcijskim planom zа 2022. godinu EU pruža podršku korisnicima IPA-e III u BiH za implementaciju i unapređenje reformskih strategija u oblasti pravosuđa, javne uprave, javnih finansija, evropskih integracija, klimatskih promjena te zapošljavanja i socijalne zaštite. Na ovaj način EU konkretno iskazuje opredijeljenost za napredovanje BiH na evropskom putu.
Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativnog provođenja je šest godina od njegova zaključivanja.

Trajni smještaj za Regionalni ured SIPA-e u Banjoj Luci

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju projekta nabave objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine – Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Banjoj Luci u ukupnoj vrijednosti 5,8 miliona KM.
Ovaj projekt bit će uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2023. – 2024. godine, koji se finansira iz budžeta institucija BiH, s tim da će u 2023. godini biti osigurano 3.480.000 KM, dok će preostalih 2.320.000 KM biti planirano u 2024.
Na ovaj način trajno će se riješiti pitanje smještaja zaposlenih u Regionalnom uredu SIPA-e u Banjoj Luci te će se dugoročno ostvariti budžetske uštede, s obzirom na to da mjesečna zakupnina prostora sada iznosi 15.977 KM bez PDV-a.
Rok za završetak ovog projekta je godinu nakon osiguranja finansijskih sredstava za njegovu realizaciju.

Odluka o korištenju akumuliranog viška prihoda RAK-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine utvrđenih krajem 2021. godine u iznosu 16.754.512,68 KM.
Prema Odluci, sedam miliona KM će se koristiti za nabavu i opremanje poslovnih prostora za potrebe regionalnih sektora RAK-a u Banjaluci (3 miliona KM) i Mostaru (2 miliona KM) te za adaptaciju poslovnih prostorija u Sarajevu u sjedištu RAK-a (2 miliona KM), u ulicama Mehmeda Spahe i Sime Milutinovića.
Preostala sredstva, u iznosu od 9.754.512,68 KM, bit će doznačena s računa RAK-a na Jedinstveni račun trezora u institucijama BiH i koristit će se za podršku razvoja i unapređenja sektora komunikacija u BiH.

Novi javni natječaj za direktora Agencije za rad i zapošljavanje

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o provedenom postupku za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Ministarstvo civilnih poslova je zaduženo da raspiše javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
U Informaciji se navodi kako na javnom natječaju za direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koji je raspisan u februaru ove godine, nijedan od dva prijavljena kandidata nije ispunio uvjete, zbog čega su njihove prijave odbačene.

BiH je zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je dokument Analiza održivosti javnog duga BiH zaperiod 2022. – 2025. godine, koja je pripremljena sukladno metodologiji MMF-a.
Na ovaj način dane su ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti u BiH i procjena kretanja javne zaduženosti u srednjoročnom periodu. Analiza, po osnovnom scenariju za period 2022. – 2025. ukazuje kako je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom, a projicirani realni rast iznosi od 2,0 do 3,7%.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o razrješenju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsada Vilića zbog stjecanja uvjeta za mirovinu. Na poziciju direktora Direkcije imenovan je Enes Karić kao najbolje rangirani kandidat nakon završene procedure javnog natječaja.
Na poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH imenovan je Ensad Korman, kao najbolje rangirani kandidat s rang-liste koju je predložio Neovisni odbor. Prethodno je dužnosti zamjenika direktora Granične policije razriješen Fahrudin Halač.
Vijeće ministara BiH prihvatilo je Mišljenje s natječajnom dokumentacijom Agencije za državnu službu BiH i za direktora Instituta za standardizaciju BiH imenovalo Aleksandra Todorovića, kao najbolje rangiranog kandidata nakon provedene procedure javnog natječaja. Razriješen je dosadašnji direktor Aleksandar Cincar zbog isteka mandata.
Vijeće ministara BiH upoznato je s pojedinačnim obavijestima o isteku mandata dva v. d. direktora, i to Instituta za mjeriteljstvo BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i v. d. zamjenika direktora Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
S obzirom na to da su tijeku natječajne procedure, Vijeće ministara BiH imenovalo je Milicu Ristović Krstić za v. d. direktora Instituta za mjeriteljstvo BiH te Natašu Grubišu za v. d. direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, koje će nastaviti svoj rad u kontinuitetu do završetka natječajne procedure, a najduže u razdoblju od tri mjeseca.
Istovremeno je za v. d. zamjenika direktora Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH imenovan Petar Biličar, počevši od 2.6.2023. godine do završetka natječajne procedure, a najduže na mandatno razdoblje od tri mjeseca.