Vlada FBiH donijela odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta

0
313
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2020. godinu s razdjela Porezna uprava FBiH na razdjel Ured potpredsjednika FBiH i razdjel Gender centar FBiH, u ukupnom iznosu od 153.300 KM.
U obrazloženju je navedeno da su se Ured potpredsjednika FBiH i Gender centar FBiH obratili Federalnom ministarstvu finansija za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za isplatu bruto plata i naknada troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca do kraja ove godine, na osnovu čega je Federalno ministarstvo finansija pripremilo prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava.
Vlada FBiH je, zbog isteka mandata, dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.
Zbog isteka mandata, Federalna vlada je dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać za razrješenje direktora ovog javnog preduzeća i za imenovanje Amarilda Mulića za vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, na šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora.

Poduzimanja i restriktivnijih mjera zbog Covid-19

Vlada FBiH je danas prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH, a koju su zajednički pripremili Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo zdravstva.
Zaključeno je da će u uslovima ozbiljno pogoršane Covid-19 epidemiološke situacije na cijelom teritoriju FBiH, Federalno ministarstvo zdravstva pripremiti akt obraćanja Vlade FBiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, prema procjeni Covid-19 epidemiološke situacije u kantonu, posebno u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju ranjivu populaciju.
Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vlade FBiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizovane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policija, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te preduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uslovima pandemije Covid-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.
Također, bit će pripremljen akt obraćanja Vlade FBiH kojim će biti upućen zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada naredbama kriznih štabova Federalnog i kantonalnih ministarstva zdravstva.
Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da se obrati kliničkim centrima u FBiH da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruže pomoć pri testiranju uposlenika i korisnika ustanova socijalne zaštite.