Vlada FBiH usvojila elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje

U prvoj fazi nabavit će se samo protivpožarni avioni (dva jednosjeda i jedan dvosjed - amfibijska varijanta), a u drugoj fazi je nabavka helikoptera

0
274
Traženje šire međunarodne podrške u gašenju požara uslijedilo je nakon eskalacije požara na Blidinju

Vlada FBiH je današnjim zaključkom prihvatila Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja. Dokument je pripremila radna grupa koju je formirala Vlada FBiH.
U dokumentu je prikazana opravdanost uspostave zračnih snaga – jedinice, te su njime preispitane požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja, kao i hidrološke odlike terena u FBiH s prikazom lokacija vodocrpilišta. Također, prikazani su mogući modeli organizacije zračnih snaga – jedinice i izbor letjelica za gašenje požara otvorenih prostora.
Istaknuto je da je promptno potrebno pokrenuti aktivnosti na uspostavi zračnih snaga- jedinice i nabavke letjelica, koja se treba realizovati u dvije faze. U prvoj fazi treba nabaviti samo protivpožarne – PP avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed – amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere. Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od budžeta Fedracije BiH. Također, navedeno je da zračne snage – jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizovana kao neovisni pravni subjekt pri Vladi Federacije BiH, ali da postupa po zahtjevima i procedurama nadležnih organa.
Elaboratom je predviđeno da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada za 2022. godinu ili neko drugo ad hoc rješenje, jer nije realno očekivati da se u toku tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage – jedinica i nabaviti letjelice.
U Elaboratu je navedeno i da bi sjedište zračnih snaga – jedinice trebalo biti na Aerodromu Mostar gdje će biti locirani protivpožarni avioni, a da helikoptere treba stacionirati u Sarajevu. Zbog klimatoloških i drugih uslova, helikopteri mogu biti privremeno izmješteni i na drugu lokaciju. Lokacije za smještaj letjelica odabarane su uzimajući u obzir vazduhoplovno-metereološke odlike aerodroma u Federaciji BiH, značaj hidroloških objekata za gašenje požara otvorenih prostora, vegetacijske i hidrološke odlike terena u Federaciji BiH, te požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja.
Danas je usvojen izvještaj o radu radne grupe koju je imenovala Vlada Federacije BiH za izradu ovog elaborata, koju čine predstavnici JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Federalne uprave civilne zaštite, Ministarstva odbrane BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, federalnih ministarstava finansija i prometa i komunikacija, Federalne uprave policije, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te profesionalni pilot.