Za utopljavanje javnih zgrada u Sarajevu kredit od 8 miliona eura

0
315
Sredstva su namjenjena za građevinske radove na objektima javnog sektora u FBiH

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama u Sarajevu, u iznosu do 8 miliona eura.
Sredstva će biti korištena za uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada različitih namjena u Sarajevu (škole, bolnice, vrtići i javne zgrade od općeg interesa).
Rok otplate ovog zajma je 13 godina, uz trogodišnji grace period uključen u rok otplate. Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, koji je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.
Danas su date saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i Kantona Sarajevo, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija. Konačnu odluku o prihvatanju ovog zaduženja dat će Parlement FBiH.