FBiH: Ukupan faktoring portfolio na polugodištu 2018. smanjen na 57,1 miliona KM

Osnovna karakteristika faktoring poslovanja u FBiH u prvom polugodištu 2018. je da su usluge faktoringa obavljale samo banke, kroz zaključivanje ugovora o otkupu novčanih tražbina, isključivo u domaćem faktoringu, faktoringu koji uključuje pravo regresa i bez prava regresa, odnosno sa ugovorenim i bez ugovorenog avansa za otkupljenu novčanu tražbinu

0
1180
U prvom kvartalu 2022. u odnosu na isti period lani, broj zaključenih ugovora o faktoringu je manji za 36,1%

U prvoj polovini 2018. godine poslove faktoringa u Federaciji BiH (u RS-u još nije zakonski uređena oblast faktoring poslovanja) su obavljale četiri banke, dok prvo registrirano društvo za faktoring u FBiH, koje posjeduje dozvolu Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), nije imalo zaključenih ugovora o faktoringu.
U fokusu aktivnosti Batagon factoring d.o.o. Sarajevo bilo je stvaranje pretpostavki za početak rada, uslijed čega je ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 0,2 miliona KM, a osnovni kapital društva je na kraju juna 2018. iznosio 0,8 miliona KM, podaci su FBA.
Ukupan faktoring portfolio na kraju prvog polugodišta 2018. evidentiran u bankama u FBiH, prema nominalnoj vrijednosti otkupljenih novčanih tražbina, iznosi 57,1 miliona KM i značajno je smanjen u odnosu na isti period prošle godine, kada je iznosio 204 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Do smanjenja otkupljenih tražbina došlo je na strani inostranog faktoringa, budući da banka koja je imala zaključene ugovore u inostranom faktoringu u prvom polugodištu lani, u prvih šest mjeseci 2018. nije zaključivala takve ugovore, a na strani domaćeg faktoringa ostvaren je ukupno veći volumen za 78,5% ili u apsolutnom iznosu za 25,1 milion KM.
Inače, ukupan faktoring porfolio ima neznatno učešće u bilansnoj sumi bankarskog sektora u Federaciji BiH.
Ukupni prihodi po osnovu usluga faktoringa u prvom polugodištu 2018. iznose 0,7 miliona KM i u odnosu na isti period 2017. godine, kada su iznosili 1,1 milion KM, smanjeni su za 36,4%, uz promjene u strukturi ostvarenih prihoda prema vrsti faktoringa i domicilnosti, ali i vrsti prihoda.
U prvih šest mjeseci 2018. zaključen je ukupno 161 ugovor o faktoringu, a svi ugovori se odnose na domaći faktoring, od čega je najveći broj – 156 ugovora zaključeno sa pravom regresa, dok se pet zaključenih ugovora odnose na faktoring bez prava regresa.
U odnosu na isti period lani, kada je bilo zaključeno 155 ugovora o faktoringu, vidljivo je da je u prvom polugodištu 2018. neznatno povećan broj zaključenih ugovora o faktoringu za 3,9%, pri čemu nije zaključen nijedan ugovor u inostranom faktoringu, dok je broj ugovora u domaćem faktoringu veći za 15%, podaci su FBA.
Zaključno sa 30.06.2018. bila su ukupno 74 aktivna ugovora o faktoringu, koji su se, kao u istom periodu lani, isključivo odnosili na domaći faktoring. Od ukupnog broja aktivnih ugovora o lizingu, 67 ugovora ili 90,5% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, a sedam ugovora ili 9,5% na faktoring bez prava regresa. Broj aktivnih ugovora o faktoringu na dan 30.06.2018. u odnosu na isti period lani bio je veći za tri ugovora ili 4,2%, pri čemu je broj aktivnih ugovora u faktoring s pravom regresa bio manji za dva, dok je u faktoringu sa pravom regresa bio veći za pet aktivnih ugovora.
Ukupna nominalna vrijednost otkupljenih novčanih tražbina na kraju juna 2018. Iznosila je 57 miliona KM, od čega se 31,5 miliona KM ili 55,2% odnosi na faktoring bez prava regresa, a 25,5 miliona KM ili 44,8% na faktoring sa pravom regresa. U poređenju sa istim volumenom otkupljenih novčanih tražbina u istom periodu prošle godine (iznosio 204 miliona KM), evidentno je značajno smanjenje, obzirom da ukupna vrijednost volumena otkupljenih tražbina na kraju juna 2018. čini svega 28% ukupne vrijednost volumena otkupljenih tražbina iz juna prošle godine.
Posmatrajući strukturu vrijednosti (volumena) otkupljenih novčanih tražbina u prvom polugodištu 2018. prema sektorskoj klasifikaciji kupaca, uočava se da je od javnih preduzeća otkupljeno novčanih tražbina u ukupnoj vrijednosti od 28,3 miliona KM, što čini 49,6%, od privatnih preduzeća i društava otkupljeno novčanih tražbina u ukupnoj vrijednosti od 26,8 miliona KM, što čini 46,9%. Ostalih 1,3 miliona KM otkupljenih tražbina se odnosi na neprofitne organizacije ili 2,3%, dok je od vladinih institucija otkupljeno 0,7 miliona KM ili 1,2%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here