Loši krediti u RS smanjeni za 6%, na 507,4 miliona KM

Nekvalitetni krediti pravnih lica iznose 329,6 miliona KM i manji su za 8% u odnosu na kraj 2017. godine, dok kod fizičkih lica iznose 177,8 miliona KM sa smanjenom stopom od 2%

0
1962
Za sufinansiranje dvije firme kreditna potpora od 950 hiljada KM

Ukupni bruto krediti banka sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosili su 5.047,4 miliona KM što je 62% bruto bilansne aktive sa stopom rasta od 4% u odnosu na kraj 2017. godine kada su iznosili 4.869,9 miliona KM.
Prema sektorskoj strukturi kredita evidentan je rast kredita javnim i državnim preduzećima koji su iznosili 278,4 miliona KM sa učešćem od 6% u ukupnim kreditima i bilježe rast u iznosu od 37,9 miliona KM ili po stopi od 16% u odnosu na kraj 2017. godine kada suz iznosili 240,5 miliona KM ili 5% ukupnih kredita, podaci su Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Krediti sektora privatnih preduzeća i društava u RS-u iznosili su 1.857,3 miliona KM i nominalno su veći za 27,3 miliona KM ili 1% (krajem 2017: 1.830 miliona KM).
Krediti građanima i dalje značajno učestvuju u ukupnim kreditima (45%) i iznose 2.287,1 milion KM, te su zabilježili nominalni rast od 5% u iznosu od 104,5 miliona KM.
Učešće kredita pojedinačnih sektora u ukupnim kreditima nije se znatno promijenilo u odnosu na kraj 2017. godine, tako da je i dalje najznačajnije učešće kredita građana (45% ukupnih kredita), zatim sektora privatnih preduzeća i društava (37% ukupnih kredita), vlade i vladinih institucija (11%) i javnih i državnih preduzeća (6% ukupnih kredita).
I ročna struktura kredita nije se mijenjala, tako da dugoročni krediti i dalje predstavljaju 77% ukupnih kredita, kratkoročni 16%, a dospjela potraživanja 7% ukupnih kredita.
Prosječna ukupna ponderisana nominalna kamatna stopa na kredite banaka iz RS za prva tri kvartala 2018. iznosi 4,82% i manja je za 0,29 procentnih poena u odnosu na 2017. godinu, a ukupna prosječna efektivna kamatna stopa (5,73%) takođe je manja za 0,31 procentni poen u odnosu na 2017. godinu.
Nekvalitetni krediti (NPL) iznosili su 507,4 miliona KM i manji su za 6% ili 31,9 miliona KM u odnosu na kraj 2017. godine. Nekvalitetni krediti pravnih lica iznose 329,6 miliona KM i manji su za 8% u odnosu na kraj 2017. godine (358,8 miliona KM), dok kod fizičkih lica iznose 177,8 miliona KM sa smanjenom stopom od 2% (krajem 2017. iznosili su 180,5 miliona KM).
Zaključno sa septembrom 2018. učešće NPL-a u ukupnim kreditima iznosi 10,05% ima trend smanjenja za 1,02% u odnosu na kraj 2017. godine (11,07%). Učešće rizičnih kredita pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosilo je 11,94% (2017: 13,35%), dok je učešće NPL-a stanovništva u ukupnim kreditima stanovništva iznosilo 7,77% (krajem 2017. iznosilo je 8,27%).
Stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitenih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosila je 68,75% i poboljšana je u odnosu na kraj 2017. godine kada je iznosila 65,73%.