Vlada FBiH donijela niz mjera za pomoć privredi, uspostava i kreditne linije za kompanije

0
465
Vlada FBiH razmatrala mjere za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa

Vlada Federacije BiH je na današnoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.
Ciljevi ovih aktivnosti su očuvanje radnih mjesta, pojačana zaštita u slučaju gubitka posla, očuvanje stabilnosti PIO i očuvanje stabilnosti bankarskog sektora.
Jedna od mjera je uspostava Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, što je urađeno na osnovu zaključka Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Kordinacioni odbor čine resorni federalni ministri, na čelu s federalnom ministricom Editom Đapo. U njegov rad bit će uključeni predstavnici poslodavaca i sindikata, te eksperti, i po potrebi, predstavnici kantonalnih vlada.
Predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju privrede s ciljem podrške kompanija izvoznica koje se zbog posljedica širenja koronavirusa na izvoznim tržištima suočavaju s problemima u poslovanju. Pored toga ovaj fond podržao bi kompanije iz ostalih sektora, posebno transporta i turizma, te ostalih. Sredstva za finansiranje fonda bila bi osigurana iz više domaćih i stranih izvora.
Vlada će uputiti poziv kantonalnim vladama i općinskim administracijama da doprinesu ovom fondu iz kojeg bi bila distribuirana sredstva prema zajednički utvrđenih kriterija u okviru Koordinacionog odbora.
Bit će uspostavljen garantni fonda s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti kompanija za koje se uspostavi da im je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa. Sredstva ovog fonda uglavnom će činiti komisiona sredstva Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH. Po potrebi, dodatna sredstva bi mogla biti osigurana od strane Vlade FBiH, ali i međunarodnih multilateralnih i bilateralnih kreditora/donatora. Garancije bi se plasirale putem komercijalnih banaka na osnovu odgovarajućih ugovornih aranžmana sa Razvojnom bankom FBiH.
Cilj uvođenja moratorija na otplatu kredita je uspostava okvira za restruktuiranje kreditnih aranžmana fizičkih i pravnih osoba kod kojih bude utvrđeno da su nastupile otežavajuće okolnosti za servisiranje kredita usljed širenja koronavirusa. Uzimajući u obzir važeći zakonski okvir o nezavisnosti Agencije za bankarstvo FBiH, Vlada će zatražiti od ove institucije kao i nadležnih državnih tijela da donesu regulatorne mjere za osiguranje moratorija na otplatu i restruktuiranje kreditnih aranžmana.
Pored ovoga, bit će osiguran moratorij na plaćanje kreditnih obaveza korisnicima (čije je poslovanje je ugroženo zbog širenja koronavirusa) tzv. trajnog revolving fonda kod onih banaka koji ga administriraju.
Vlada FBiH će zadužiti Razvojnu banku FBiH da, u suradnji s resornim ministarstvima, pripremi prijedlog odluke o uspostavljanju kreditne linije za poboljšanje likvidnosti kompanija za koje se utvrdi da je poslovanje ugroženo širenjem koronavirusa.